به نقل از آکاایران: ارکان اسلام به مجموعه ای از پایه ها و اعمال اسلامی گفته می شود که شرط پذیرش اسلام برای یک مسلمان است.

اصول دین

آکاایران: اصول دین پایه های اعتقادی دین است که به اعتقاد شیعیان نخست باید به آن ها ایمان آورد و سپس به فروعی که از آن بر خواسته است پای بند بود. اصول دین مربوط به اعتقاد است و فروع دین مربوط به عمل. اصول دین از نظر اهل سنت، توحید، نبوت و معاد, و از نظر شیعه عدل وامامت نیز اضافه می گردد پایه های اعتقادی ادیان را شامل می شود؛ و در زبان ها، زمان ها و اقوام مختلف صور متفاوتی به خود گرفته است. اُصول ِ دین  (در مقابل  فروع دین) ، اعتقادات پایه ای دین اسلام که باور به آنها شرط مسلمان بودن است. اصول دین، تحقیقی است نه تقلیدی بدین معنا که شخص باید خود با تحقیق و تفکر به آنها برسد نه با تقلید و دنباله روی از دیگران. براساس مذهب شیعه، آموزه های اصول دین اسلام پنج تا است که شامل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت می شود که بنابر نظر شیعه، کسی که به دو اصل اخیر باور ندارد، شیعه محسوب نمی گردد.

ارکان شیعیان

شیعیان ارکان را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می کنند. اصول بر مبنای اصول عقیدتی ست و فروع بر مبنای اعمال واجب. اعتقاد به اصول شرط پذیرش دین و مذهب اند اما انجام فروع شرط لازم برای مسلمان بودن نیست.

اصول دین شیعه به ترتیب از قرار زیرند:

1- توحید : به معنای یگانگی خداوند متعال است.

2- عدل : به معنای آن است که افعال خداوند متعال از سر دادگری و شایستگی است و به هیچ کس ستم نمی کند و هر چیزی را در جای خویش نگه می دارد و با هر موجودی، چنانکه شایسته است رفتار می کند.

3- نبوت : به معنای پیامبری محمد بن عبدالله و دیگر پیامبران الهی است.

4- امامت : بدین معنا که پس از پیامبر اسلام دوازده امام معصوم منصب خلافت و امامت را بر عهده دارند و آنان منصوب خداوند متعال اند.

5- معاد : به معنای آن است که روزی همه مکلفان برای بازخواست و حساب در پیشگاه الهی گرد هم می آیند و هر کس به پاداش و کیفر خویش می رسد. (قیامت)

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران