سؤال: برای ازدواج دختر باکره در چه مواردی اذن پدر یا جدّ پدری لازم نیست؟

امام خمینی(ره)

2)اگر پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدری اجازه بگیرند.

توضیح المسائل، ص 329، م 2377 تحریرالوسیله، ج2، ص 226، فصل فی اولیاء العقد، م 2

 

آیت الله اراکی(ره)

1)اگر پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدری اجازه بگیرند.

 2) همچنین در صورت منع از کفو شرعی و عرفی اذن آنها ساقط است.

توضیح المسائل، ص 442، م 2392 استفتائات، ص 187 و 188 با استفاده از سؤال 3 و 8

آیت الله خوئی(ره) 1)اگر اجازه گرفتن از پدر و جدّ پدری به جهت غایب بودن یا غیر آن ممکن نباشد. و دختر حاجت به شوهر کردن داشته باشد اجازه پدر و جدّ لازم نیست. 2) همچنین اگر در منع از کفو شرعی و عرفی برای زن مفسده باشد اذن ولّی ساقط است

آیت الله بهجت (ره)

1) اگر پدر یا جدّ پدری غایب باشند به طوری نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج دختر لازم باشد.

2) در ازدواج نکردن ضرر یا حرج (مشقت شدیدی) باشد.

3) اگر پدر یا جدّ پدری از ازدواج او با کسی که هم کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط، ممانعت کنند و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، با اجتماع تمام شرائط می تواند ازدواج کند. (در تمام موارد ذکر شده اذن پدر یا جدّ پدری لازم نیست.

توضیح المسائل، ص 379، م 1892

 

آیت الله تبریزی(دام ظلّه)

1)اگر اجازه گرفتن از پدر و جدّ پدری به جهت غایب بودن یا غیر آن ممکن نباشد و دختر حاجت به شوهر کردن داشته باشد اجازه پدر و جدّ لازم نیست.

2)اگر دختر به دلیل مخالفت پدر به حرام می افتد در صورتی که کفو باشد اذن لازم نیست

توضیح المسائل، ص384، م 2386 استفتائات، ج 1، ص 330، با استفاده از س 1464

 

آیت الله خامنه ای(دام ظلّه)

سؤال: غیر از مورد عزل و عدم دسترسی به پدر، در چه صورت وجوب اذن ساقط می شود؟ مثلاً اگر دختر بداند در صورت انتظار جهت دریافت اذن ولیّ به گناه می افتد، وظیفه چیست؟

اگر دختر نیاز به ازدواج دارد و خواستگار هم کفو شرعی و عرفی او می باشد و در حال حاضر خواستگار دیگری که واجد شرائط باشد وجود ندارد، اذن پدر ساقط است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله خوئی(ره)

1)اگر اجازه گرفتن از پدر و جدّ پدری به جهت  غایب بودن یا غیر آن ممکن نباشد. و دختر حاجت به شوهر کردن داشته باشد اجازه پدر و جدّ لازم نیست.

2) همچنین اگر در منع از کفو شرعی و عرفی برای زن مفسده باشد اذن ولّی ساقط است.

توضیح المسائل، ص414، م 2386 استفتائات، ص 287، با استفاده از س 965

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

1) اگر مردی شرعاً و عرفاً، همتای دختر باشد و پدر یا جدّ پدری اجازه ندهد.

2) یا اینکه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ وجه مشارکت کنند.

3) اگر آنها اهلیّت اجازه دادن را نداشته باشند. (از جهت دیوانگی و مانند آن)

4)اگر اجازه گرفتن از آنها ممکن نباشد (از جهت غایب بودن و مانند آن) و دختر احتیاج زیادی در همان وقت به ازدواج داشته باشد. (در تمام موارد ذکر شده اذن پدر یا جدّ پدری لازم نیست.)

توضیح المسائل، ص 382، م 2337

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

1) اگر پدر یا جدّ پدری غایب باشد به طوری که نتوان از آنها اذن گرفت دختر احتیاج به تزویج داشته باشد.

2) اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمی دهند، چنانچه ممانعت ایشان بدون رعایت مصلحت دختر می باشد.

توضیح المسائل، ج 2، ص 192، 193 م 2385، 2386

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه) اگر اجازه گرفتن از پدر یا جدّ پدری ممکن نباشد، یا حرجی باشد و دختر حاجت به شوهر کردن داشته باشد اجازه پدر و جدّ پدری لازم نیست

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

1) اگر پدر یا جدّ پدری غایب باشد و اجازه گرفتن از آنها ممکن نباشد و حاجت به تزویج باشد...، اجازه پدر و جدّ لازم نیست.

2) اگر ازدواج دختر با هم کفو باشد و هم کفو دیگری هم نداشته باشد و پدر امتناع کند، اذن پدر ساقط است.

3) اگر پدر و جدّ پدری به امور دختر بی تفاوت باشد و با استیذان از آنها از مداخله در امور دختر و بدون وجه خودداری باشند، اعتبار اذن آنها ساقط است.

توضیح المسائل، ص 483، م 2386، جامع الاحکام، ج 2، ص 9، س 1260، ص 10، س 1262

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

1) اگر پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدری اجازه بگیرند.

2) اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و بخواهد با پسری که شرعاً و عرفاً هم کفو او می باشد ازدواج کند و پدر و جدّ پدری بدون جهت مانع می شوند و سخت گیری می کند در این صورت نیز اجازه ی آن لازم نیست.

توضیح المسائل، 1383، ص 426، م 2499

 

آیت الله گلپایگانی (ره)

اگر پدر و جدّ پدری غائب باشند و اجازه گرفتن از آنان ممکن نباشد و حاجت به تزویج باشد.

توضیح المسائل، 1372، ص 405، م 2386

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

1) اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند، اجازه او شرط نیست.

2) اگر به پدر و جدّ پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد.

توضیح المسائل، ص400، م 2037

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

1) پدر و یا جدّ پدری غایب باشد به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد.

2) اگر پدر و جدّ پدری از ازدواج با کسی که با دختر کفو است، را شرعاً و عرفاً پدر و جدّ پدری منع کنند و دختر احتیاج به شوهر کردن داشته باشد

توضیح المسائل، ص 473، م 2373

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

اگر اجازه گرفتن از پدر یا جدّ پدری ممکن نباشد، یا حرجی باشد و دختر حاجت به شوهر کردن داشته باشد اجازه پدر و جدّ پدری لازم نیست.

توضیح المسائل، ص 657، م 2441

بخش احکام اسلامی تبیان

کفو
راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است یا نه میان فقها اختلاف است و شاید اکثریت فقها خصوصاً فقهای متأخر موافقت پدر را شرط نمی دانند ولی عده ای هم آن را شرط می دانند. قانون مدنی ما از دسته ی دوم که فتوای آنها مطابق احتیاط است- پیروی کرده است.
دختر

سهولت در امر ازدواج از نظر شرعی

برخی خانواده ها برای ازدواج دخترانشان مخارج زیادی را بر داماد تحمیل می کنند مانند برپایی مجلس در تالارها با هزینه ها ی سنگین، دعوت از صداها نفر میهمان و امثال آن که حقیقتا در ابتدای زندگی به بهانه آبرو داشتن و... مخارج کمرشکن را بر دوش داماد قرار می دهند
نکاح

ازدواج کنیم یا مجرد بمانیم؟

ازدواج یک امر پسندیده است که مطابق طبیعت، فطرت، شرع، عقل، حافظ بقای نسل، پاکی نسل، سنت رسول اکرم (ص)، امر مقدس، نشاط بخش و نشانه ی خدا است.