سوال: رجوع از احتیاط واجب یک مرجع به فتوای مرجع دیگر چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره)

تحریرالوسیله، 1408 هـ. ق ، ج 1، ص 11، م 34

توضیح المسائل، 1383، ص 2، م 7

 

آیت الله اراکی (ره)

بنابر احتیاط واجب

المسائل الواضحه، 1372، ج 1، ص 7، م 7

توضیح المسائل ، 1372، ص 7، م 7

 

آیت الله بهجت (ره)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است و در صورت تساوی اورع از دو مجتهد در فضل مراجعه نماید.

وسیلة النجاة، 1423هـ.ق، ج 1، ص 11، با استفاده از م 11

توضیح المسائل، 1381، ص 9، م 9

 

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

منهاج الصالحین، 1426 هـ. ق، ج 1، ص 13، م 31

توضیح المسائل، 1383، ص 7، م 7

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم رجوع اشکال ندارد.

اجویة الاستفتائات، 1384، ص2، س 8

 

آیت الله خوئی (ره)

منهاج الصالحین (العبادات)، 1415هـ.ق، ج1، ص 12، م 31

توضیح المسائل 1410 هـ. ق، ص 5 م 7

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است

منهاج الصالحین 1426 هـ. ق، ج 1، ص 18و 19، م 21

توضیح المسائل، 1425هـ. ق، ص 7، م 6

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

در جایی که احتیاط بدون هیچ قیدی باشد، می توان به احتیاط عمل ننموده، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم رفتار کرد. ولی در جائی که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط دیده شود، عمل به این گونه احتیاط، واجب بوده و نمی توان به فتوای مجتهد دیگر رجوع نمود.

المسائل الشرعیه، 1428 هـ.ق، ص 8 و 9، م 7

توضیح المسائل، 1381 ، ج 1، ص 6 و 7، با استفاده از م 7

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

توضیح المسائل، 1385، ص 7، م 7

هدایة العباد، 1416هـ. ق، ج 1، ص 10، م 37

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

العروة الوتقی مع تعلیقات، 1380، ج 1، ص 18، م 64

توضیح المسائل، 1384، ص 8، م 19

 

آیت الله گلپایگانی (ره)

هدایة العباد، 1413 هـ. ق، ج 1، ص 9، با استفاده از م 12

توضیح المسائل، 1372، ص 6، م 7

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

توضیح المسائل ، 1386، ص 20، م 9

العروة الوتقی مع تعلیقات، 1386، ج1 ، ص 28، م 64

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

منتخب المسائل، 1420 هـ. ق، ص 11، م 22

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

منهاج الصالحین، 1428 هـ. ق، ج 2، ص 18، م 31

توضیح المسائل، 1379، ص 193 و 194، م 7

بخش احکام اسلامی تبیان

اعلم
یکی دیگر از مباحث مربوط به تقلید مسأله ی عدول در تقلید است که برای روشن شدن این موضوع لازم است 4 بخش مورد توجه قرار گیرد.
اعلم

جایگاه احکام و تقلید در اسلام

در اسلام نیز مانند سایر علوم و دانشها کسانی که به حدّی از شناخت رسیده باشند که بتوانند احکام دین را از قرآن و روایات استخراج کنند، مجتهد یا فقیه می گویند و دیگران برای پی بردن به احکام دین به مجتهد که همان کارشناس احکام دین است مراجعه واز اوپیروی(تقلید)م
اعلم

تغییر مرجع؛ از مساوی به مساوی

آیا عدول از مجتهد حیّ مساوی به حیّ مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید جایز است؟