به نقل از آکاایران: روزه به معنای پرهیز از خوردن و یا آشامیدن،از آداب مذهبی است که برای معتقدین به عنوان وسیله ای برای تقرب به خداوند، آمادگی برای مراسم مذهبی، پالایش بدن در راستای درک امور معنوی، کفّاره تخطی از مقررات مذهبی و عزاداری برای انسان های درگذشته کاربرد دارد.

 

مبطلات روزه

آکاایران: چیزهایى که روزه را باطل مى‏کنند ( مبطلات روزه )

ده چیز روزه را باطل مى‏کند:

اول: خوردن

دوم: آشامیدن

سوم : دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و جانشینان پیغمبر علیهم السلام

چهارم : جماع (نزدیکی کردن با زنان)

پنجم:استمنا، و استمنا آن است که انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید .

( سیستانی ، وحید ، تبریزی : یا دیگری غیر از جماع ، کاری کند که منی از او بیرون آید.)

ششم: باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

هفتم: رساندن غبار غلیظ به حلق

هشتم: فرو بردن تمام سر در آب  ( در رساله آیت الله سیستانی امده که روزه را باطل نمیکند ولی کراهت شدیده دارد )

نهم: اماله کردن (تنقیه:فروکردن چیزی از ناحیه مقعد) با چیزهاى روان

دهم: قى کردن (بالا آوردن و استفراغ ، از روی عمد)

خوردن و آشامیدن

اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود؛ چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت؛ و چه کم باشد یا زیاد. اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداٌ فرود برد روزه اش باطل است و به دستوری که بعداً گفته خواهد شد، کفّاره هم بر او واجب می شود.

جماع

آکاایران: نزدیکی روزه را باطل می کند، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود. ولی اگر کسی که آلتش را بریده اند کمتر از ختنه گاه را داخل کند بطلان و عدم بطلان روزه اش، محل اشکال است.

استمناء

اگر روزه دار استمناء کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود. اگر بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست، ولی اگر عمداً کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید روزه اش باطل می شود، در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار، منی بی اختیار خارج خواهد شد.

فرو بردن سر در آب

اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه بقیه بدن از آب بیرون باشد، بنابر اقوی روزه اش باطل می شود، ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد، روزه باطل نمی شود. و همچنین درحالی که مانع و حائل غلیظی دور سر را فراگرفته و یا سر به چیزی آغشته شده که مانع از رسیدن آب به آن باشد، فرو بردن تمام سر در آب، بنا بر اظهر روزه را باطل نمی کند.

باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح

اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، روزه اش باطل می شود. و کسی که وظیفه او تیمم است اگر عمداً تیمم ننماید، روزه اش باطل است و حکم قضای روزه ماه رمضان بعداً خواهد آمد. اگر در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است، تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم هم ننماید، ولی از روی عمد نباشد، مثل آنکه دیگری به اجبار نگذارد غسل و تیمم کند و ناچار شود، روزه اش صحیح است؛ ولی در صورت فراموش کردن، روزه ماه رمضان باطل است.

اِماله کردن

اماله کردن با چیز مایع، اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، بنا بر اظهر روزه را باطل می کند.

قِی کردن

هرگاه روزه دار عمداً قی کند، اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه اش باطل می شود، ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد، ولی نباید آن را عمداً فرو ببرد. اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید.

مسائل روزه

مساله 1:

اگر روزه دار عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب ، چه معمول نباشد مثل خاک وشیره درخت ، و چه کم باشد یا زیاد.

حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد ودوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل می شود

(قسمت آخر در رساله آیت الله بهجت نیامده )

(آیت الله وحید خراسانی: مگر آنکه آن رطوبت در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود)

مساله 2:

اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ، باید لقمه را از دهان بیرون آورد. و چنانچه عمدا فرو برد، روزه اش باطل است و به دستوری که بعدا گفته خواهد شد، کفاره هم بر او واجب می شود.

مساله 3:

اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود.

مساله 4:

احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود، خودداری کند. ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یابه جای دوا استعمال می شود، اشکال ندارد.

(آیت الله وحید خراسانی : احتیاط مستحب آن استکه ... )

(آیت الله صافی: احتیاط مستحب آن است که روزه دار از استعمال آمپول خودداری کند وفرقی بین آمپولها نیست و اگر لازم شد و تزیق کرد، روزه او باطل نمی شود احتیاط واجب آن استکه...  .)

(آیت الله سیستانی:  آمپولى که عضو را بى حس مى کند یا به جهت دیگر استعمال مى شود , براى روزه دار اشکال ندارد. بهتر آن است که از استعمال آمپولی که به جای دوا و غذابه کار می برند، خودداری کند.)

مساله 5:

اگر روزه دار چیزى را که لاى دندان مانده است , عمدا فرو ببرد , روزه اش باطل مى شود.

مساله 6:

کسى که مى‏خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند، ولى اگر بداند غذایى که لاى دندان مانده در روز فرو مى رود(1)، چنانچه خلال نکند و چیزى از آن فرو رود روزه‏اش باطل مى‏شود. (2)

بلکه اگر فرو هم نرود، بنابر احتیاط واجب باید قضاى آن روز را بگیرد.

(1 - آیت الله بهجت و آیت الله سیستانی: باید خلال کند)

(آیت الله مکارم : احتیاط واجب آن است که قبلا آن را بشوید و خلال کند، و اگر نکند و فرورود روزه را تمام کند و بعد قضا نماید)

(2- آیت الله صافی :روزه اش باطل است خواه فرو رود یا نرود)

(جمله آخر در رساله آیت الله وحید نیامده)

مساله 7:

فـرو بـردن آب دهان , اگر چه به واسطه خیال کردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد , روزه را باطل نمى کند.

مساله 8:

فرو بردن اخلاط سر و سینه , تا به فضاى دهان نرسیده اشکال ندارد , ولى اگر داخل فضاى دهان شود , احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرند.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران