به نقل از آکاایران: ویـژگـى و اهـمـیـّت (امانتداردارى) تـا آنجا مورد توجه اسلام است که آن را با ایمان، ملازم و برابر دانسته و ایمان افراد را آن گاه مى پذیرد که با امانتدارى توأم باشد. امیرمۆمنان(علیه السلام) فرمود: «لا اِیمانَ لِمَنْ لا اَمانَةَ لَهُ»؛ «کسى که امانتدار نیست، ایمان ندارد».

 آثار امانت داری

(امـانت) به معنى ودیعه، گرو و رهن، راستى و درستى، و (امانتداررى) به معنى درستى، امین بودن و دیندارى آمده است .

از نـظـر عـقل و منطق، راستى و درستى و پس دادن به موقع امانت کارى ارزشمند و لازمه انسانیت است که فطرت پاک انسان ها پایبندى به آن را طالب و از خیانت در امانت، سخت منزجر است.

امانتداریی در اسلام

در فـرهـنـگ اسـلام نـیـز (امانتدارى) جزء اصول و پایه هاى اخلاقى شمرده شده و به گونه اى شگفت مورد تأکید قرار گرفته است. قرآن مجید مى فرماید: (فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیَۆَدِّ الَّذِى اۆْتُمِنَ اَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ؛ اگـر کـسى از شما دیگرى را امین دانست، آن کسى که امین شمرده شده باید امانت وى را باز پس دهد و باید از خداوند که پروردگار اوست پروا کند).

(اِنَّ اللّهَ یَاءْمُرُکُمْ اَنْ تُۆَدّوُا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها؛ خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید).

خـداونـد در آیـه اوّل از فـرد مـسـلمان و در آیه دوم از عموم مسلمانان مى خواهد که امین باشند و در امانت، خیانت نورزند و ودیعه را، هر چه باشد، به صاحبش برگردانند.

امیرمۆمنان (علیه السلام) نیز، امانتدارى را مهمترین ویژگى مسلمان دانسته و فرموده است: «امانتدارى در رأس دستورات ـ یا برنامه هاى ـ اسلام است».

در سخنى دیگر، اداى امانت را در راستاى تکمیل دین دانسته و فرموده است: «هر کس امانتدارى کند، دیندارى را کامل کرده است».

نـظـر بـه ایـنکـه قـبول یا ردّ امانت تا قبل از تحویل گرفتن آن، در اختیار انسان است، باید ابـتـدا قـدرى دربـاره آن بـیـنـدیـشـد و اگـر تـوان اداى آن را در خـود نـمـى یـابـد، از اوّل آن را نـپـذیـرد و در جـایـگـاه شـریـف امانتداردارى وارد نـشـود کـه بـعــدهـا بـه سـبـب سـهـل انـگـارى یـا نـاتـوانـى و بـى ارادگـى بـه ایـن اصل مهم اخلاقى پشت پا نزند.

مـۆ مـن پـاک سـرشـتـى کـه در هـیـچ امـانـتـى خـیـانـت نـورزد و هر ودیعه اى را سالم به صاحبش برگرداند، حیف است داخل دوزخ شود. ابـوذر گـویـد: از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شنیدم که فرمود: «روز قیامت در دو سوى صراط، (صله رحم) و (امانتدارى) قرار دارند و هنگامى که انجام دهنده صله رحم و امانتدار از روى آن عبور کند بدان وسیله از لغزیدن در دوزخ نجات مى یابد»

 

انواع امانت

امـانـت هـایـى کـه در اخـتـیـار انـسـان قـرار مى گیرد، ممکن است از سوى خدا، پیامبر و امام یا مردم باشد. پس امانت بر سه نوع است:

1ـ امانت الهى: قرآن مجید بر عرضه امانت خدا به انسان، تصریح دارد:

«اِنـّا عـَرَضـْنَا الاَْمانَةَ عَلَى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ الْجِبالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَحْمِلْنَها وَ اَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الاِْنْسانَ اِنَّهُ کانَ ظَلوُماً جَهوُلاً»؛ مـا امـانـت را بـر آسـمـان هـا و زمـیـن و کـوه هـا عـرضـه داشـتـیـم، از تـحـمـل آن سـر بـاز زدنـد و از آن ترسیدند ولى انسان آن را برداشت راستى او ستمکارى نادان بود».

در مورد «امانت» تفسیرهای مختلفی ذکر شده از جمله:

ـ منظور از امانت «ولایت الهیه» و کمال صفت عبودیت است که از طریق معرفت و عمل صالح حاصل می‏شود.

ـ منظور صفت «اختیار و آزادی اراده» است که انسان را از سایر موجودات ممتاز می کند.

ـ مقصود «عقل» است که ملاک تکلیف و مناط ثواب و عقاب است.

ـ منظور «اعضای پیکر انسان» است که حفظ آن ها واجب می باشد.

ـ منظور «امانت هایی است که مردم از یکدیگر می‏گیرند» و وفای به عهدهاست.

ـ مقصود «معرفت اللَّه» است.

ـ منظور «واجبات و تکالیف الهی» هم چون نماز و روزه و حج است.

با کمی دقت روشن می‏شود که این تفسیرهای مختلف را می‏توان در بعضی دیگر ادغام کرد.

انسان موجودی است با استعداد فوق العاده که می‏تواند با استفاده از آن مصداق اتم «خلیفة اللَّه» شود، می‏تواند با کسب معرفت و تهذیب نفس و کمالات به اوج افتخار برسد، و از فرشتگان آسمان هم بگذرد.

2ـ امانت پیامبر(صلی الله علیه و آله): رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نیز به عنوان رهبر اسلام امانت هایى را به امّت سپرده است. از جمله خود، بارها فرمود: «اِنـّى تـارِکٌ فـیـکـُمُ الثَّقـَلَیـْنِ: کـِتـابَ اللّهِ وَ عـِتـْرَتـى وَ لَنْ یـَفـْتـَرِقـا حـَتـّى یـَرِدا عَلَىَّ الْحَوْضَ»؛ «همانا من دو چیز گرانبها در میان شما (به امانت) مى گذارم: کتاب خدا و خاندانم و این دو هرگز از هم جدا نمى شوند تا آنکه کنار حوض (کوثر) نزد من آیند».

هـمین طور سخنان حکمت آمیز آن حضرت و بالتبع امامان نیز باید مورد دقت و حفاظت قـرار گـیـرد و بـا جـدّیـت و صـداقـت بـه نـسـل بـعـد تـحـویـل گـردد.

3ـ امانت مردم: امـانـتـگـذارى و امانتدارارى، از لوازم زندگى اجتماعى است که همواره در میان جوامع بشرى رواج داشـتـه و بـه تناسب افراد و موقعیت ها، تنوع و دگرگونى یافته است. امانت گاهى یک مطلب علمى، راز نظامى، فرمول صنعتى و گاهى سخنى یا چیزى نفیس و گرانبها و... بوده است .

 

ملاک مسلمانى

ویـژگـى و اهـمـیـّت (امانتداردارى) تـا آنجا مورد توجه اسلام است که آن را با ایمان، ملازم و برابر دانسته و ایمان افراد را آن گاه مى پذیرد که با امانتدارى توأم باشد. امیرمۆمنان (علیه السلام) فرمود: «لا اِیمانَ لِمَنْ لا اَمانَةَ لَهُ»؛ «کسى که امانتدار نیست، ایمان ندارد».

حـضـرت جـواد(علیه السلام) از پـدرانـش چـنـیـن نقل مى کند: «بـه کـثـرت نـمـاز، روزه، حـجّ، کـارهـاى خـوب و نـاله هـاى شـبـانـه آنها نگاه نکنید، بلکه به راستگویى و امانتداریشان بنگرید (و آن را ملاک مسلمانى آنها قرار دهید)».

 

دامنه امانتدارى

از ویـژگـى هـاى مهمّ امانتدارى، فراگیرى و شمول آن است که تحت هیچ شرایطى استثناپذیر نـیـسـت و امـانت باید به صاحب آن اعم از مۆمن و کافر، کوچک و بزرگ، سیاه و سفید، و دوست و دشمن مسترد گردد. امـانـت هـر چـنـد از نـظـر ظـاهـر و ارزش مـادّى کـم بـهـا بـاشـد، قـابـل احـتـرام و پـس دادن اسـت.

امـیـرمـۆمـنـان (علیه السلام) نقل کرده که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ساعتى پیش از ارتحال، سه بار به من فرمود: «اى ابـوالحـسـن، امـانـت را بـه نـیـکـوکـار و بـدکـار پس بده، کم باشد یا زیاد، حتى اگر نخ و سوزنى باشد».

امانت گذار هر چند از نظر فکرى و اجتماعى چهره اى زشت و کریه داشته و مرتکب کردارى شنیع شـده بـاشـد و یـا حـتى حقوقى را بدهکار باشد، هرگز از ودیعه اى که به امانت سپرده محروم نمى گردد.

امـانـتـگـذارى و امانتدارارى، از لوازم زندگى اجتماعى است که همواره در میان جوامع بشرى رواج داشـتـه و بـه تناسب افراد و موقعیت ها، تنوع و دگرگونى یافته است. امانت گاهى یک مطلب علمى، راز نظامى، فرمول صنعتى و گاهى سخنى یا چیزى نفیس و گرانبها و... بوده است

 

عـبـداللّه بن سنان گوید: در مسجدى بر حضرت صادق (علیه السلام) وارد شدم در حالى که آن حضرت، نـمـاز عـصـر را بـه جاى آورده و رو به قبله نشسته بود. عرض کردم: اى پسر پیامبر! یکى از پـادشـاهـان بـر اسـاس اعـتمادى که به ما دارد، اموالى را به رسم امانت نزد ما سپرده است. با تـوجـه بـه ایـنـکـه خـمـس آنـهـا را بـه شـمـا نمى پردازد، اجازه مى دهید ما خمس آنها را به شما بـپـردازیم؟ امام، در پاسخ سه بار فرمود: به پروردگار این قبله سوگند! اگر ابن ملجم ـ قاتل جدّم على (علیه السلام) ـ امانتى به من بسپارد به او برمى گردانم!»

 

آثار امانتدارى

ایـن اصـل مـهم اخلاقى، آثار ارزنده اى نیز در پى دارد که به برخى از پیامدهاى آن اشاره مى کنیم:

خیر و سلامت: حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: «پـیـروان مـن مادامى که یکدیگر را دوست بدارند و هدایت نمایند و اداى امانت کنند پیوسته در خیر خواهند بود».

راستى و درستى: اگـر افـراد و جـامـعـه امانت یکدیگر را حفاظت کنند و در آن خیانت نورزند و همه امانت هاى الهى را پاس دارند، درستى و راستى فزونى خواهد یافت. امیر مۆمنان(علیه السلام) فرمود: «وقتى امانتدارى تقویت گردد راستى فزونى مى یابد».

روزى و ثروت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «امانتدارى ثروت فراوان مى آورد.»

رهایى از دوزخ: مـۆمـن پـاک سـرشـتـى کـه در هـیـچ امـانـتـى خـیـانـت نـورزد و هر ودیعه اى را سالم به صاحبش برگرداند، حیف است داخل دوزخ شود. ابـوذر گـویـد: از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شنیدم که فرمود: «روز قیامت در دو سوى صراط، (صله رحم) و (امانتدارى) قرار دارند و هنگامى که انجام دهنده صله رحم و امانتدار از روى آن عبور کند بدان وسیله از لغزیدن در دوزخ نجات مى یابد» 

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران