به نقل از آکاایران: در دعاهایى که از معصومان رسیده است نیز مسأله ((حبط اعمال ))، مطرح شده است . در بعضى از آنها از گناه یا گناهانى که موجب ((حبط اعمال )) مى گردد به خدا پناه برده شده و گاهى از آنها توبه و استغفار و طلب بخشش شده است .

 حبط اعمال

در برخى از آنها از گناه خاصى مثل عجب و منت گذاردن نیز، سخن به میان آمده و از خداوند متعال خواسته شده که این گناهان موجب فاسد گشتن عبادت و اعمال خیر نگردد.

1- از گناهى که موجب حبط عمل مى گردد به خدا پناه برده شده است :

امیر مۆمنان علیه السّلام فرمود:

((اللّهمَّ و اعوذبک ...من الذَّنب المحبط للاْ عْمال ))

((بار خدایا! از گناهى که موجب ((حبط اعمال )) مى گردد به تو پناه مى برم ))

همچنین در جاى دیگر آمده است :

((...اعوذ بک ان اعمل ذنبا محبطا لا تغفره ابدا...))

((خدایا! از انجام دادن گناهى که حبط کننده اعمال است و مورد مغفرت تو قرار نمى گیرد، به تو پناه مى برم ))

2- طلب آمرزش از گناهانى که عمل را حبط مى کنند:

((...واغفرلى الذُّنوب الَّتى تحبط العمل ...))

((بار خدایا! آن گناهانى که عمل را ((حبط)) مى کند بر ما ببخشا))

امام چهارم علیه السّلام در دعاى مکارم الاخلاق از خدا، چنین درخواست مى کند: ((خداوندا!] عبادتم را به سبب عجب و خودپسندى ، فاسد مگردان و خیر و نیکى براى مردم را به دست من روان ساز و آن را با منت گذاردن تباه مساز))

3- طلب یارى از خداوند در انجام ندادن گناهانى که حسنات را ((حبط)) مى کند:

در دعاى روز عرفه که از امام سجادعلیه السّلام رسیده است آمده :

((...و طوِّقنى طوق الاْ قْلاع عمَّا یحْبط الْحسنات و یذْهب بالْبرکات ...))

(([بار خدایا!] خوددارى نمودن از آنچه را که موجب ((حبط)) حسنات و از بین رفتن برکات مى شود، گردنبند و طوق گردنم ساز (هیچ گاه این کنده شدن و خوددارى از این گناهان را از من جدا مساز))

و باز در این دعا آمده است :

((...و لا تحبط حسناتى بما یشوبها من معصیتک ...))

(([بار پروردگارا!] کارهاى نیک مرا به سبب نافرمانى کردن از تو که با آنها آمیخته مى شود باطل مفرما))

4- دعا جهت فاسد نشدن عبادت به وسیله عجب و کار نیک به واسطه منت نهادن :

امام چهارم علیه السّلام در دعاى مکارم الاخلاق از خدا، چنین درخواست مى کند:

((...و لا تفسد عبادتى بالعجب و اجر للنّاس على یدى الخیر و لا تمحقه بالمنِّ...))

((خداوندا!] عبادتم را به سبب عجب و خودپسندى ، فاسد مگردان و خیر و نیکى براى مردم را به دست من روان ساز و آن را با منت گذاردن تباه مساز.))

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران