به نقل از آکاایران: در هر چیزى حد و مرز و حریمى وجود دارد. وقتى از اندازه‏گذشت، صفحه برمى‏گردد و اوضاع، به گونه‏اى دیگر مى‏شود. تحمل‏ نسبت‏ به آزار و زحمت‏ آفرینى همسایه نیز این گونه است. گاهى‏ مزاحمت‏به حدى مى‏رسد که پایان خط است و حریم ها و حرمت ها دیگر فرو مى‏ریزد، چون خود همسایه مردم ‏آزار، حریم نگه نداشته است.

 
حقوق همسایگی

در تاریخ است که مردى خدمت پیامبر رسید و از آزار همسایه‏اش‏ شکایت کرد. حضرت فرمود: برو و تحمل کن. بار دوم که به شکوه آمد و نالید، پیامبر باز هم دستور صبر و تحمل داد. آزار همسایه به اوج‏ رسید و خارج از مرز تحمل. وقتى براى سومین بار، شکایت از همسایه‏ کرد، حضرت رسول چنین راهنمایى و سفارش کرد: «روز جمعه، وقتى ‏مردم به سوى نماز جمعه مى‏روند، تو وسایل و اسباب و اثاث خویش را بیرون بریز و در رهگذار مردم قرار بده، تا همه آنان که به نماز مى‏روند، این صحنه را ببینند. وقتى علت را مى‏پرسند، ماجرا را به آنان بگو.» آن مرد نیز چنان کرد. همسایه‏مردم‏آزار (که آبروى خود را در خطر دید) بى‏درنگ به سوى او شتافت‏ و ملتمسانه از او خواست که وسایلش را به خانه برگرداند و قول داد وعهد و پیمان بست که دیگر آن گونه رفتار نکند.

این نتیجه بى‏پروایى و قدرنشناسى نسبت ‏به لطف ها و مداراهاست.لطف خدا هم با انسان خطاکار مدارا مى‏کند، ولى ... «چون که از حدبگذرى، رسوا کند». از حلم و بردبارى دیگران نباید سوءاستفاده کرد و نجابت و بزرگوارى دیگران را نباید به حساب ضعف یا بى‏عرضگى ‏آنان گذاشت.

 

حد و حق همسایه

محدوده رعایت‏حقوق همسایگان و داشتن رفتار شایسته، تنها به‏همسایه دست راست و چپ خانه منحصر نمى‏شود و تنها به پرهیز از آزار هم خلاصه نمى‏گردد.

سرکشى، رسیدگى، احوالپرسى، رفت و آمد، مساعدت و یارى،عیادت، انفاق و صدقه، رفع نیاز، همدردى و ... از جمله امورى است که ‏بر عهده هر همسایه است و این ها نشانه فتوت و جوانمردى است . پیشواى جوانمردان، على بن‏ابى ‏طالب(ع) فرمود: «من المروة تعهدالجیران‏» ؛2 رسیدگى به همسایگان از مروت و جوانمردى است. حضرت امام باقر(ع) نیز در بیان صفات و خصال شیعه و پیروان و رهروان خط اهل‏بیت، یکى هم همین را دانسته و فرموده است:

اگر این حق و حد و حریم که اسلام بیان کرده است، مسؤولانه ‏شناخته و رعایت ‏شود، در جامعه اسلامى نیازمند و گرفتار و بینوایان ‏بى سرپرست و رنجدیدگان دست از همه جا کوتاه و آبرومندانى که ‏صورت خود را با سیلى سرخ نگه مى‏دارند یافت نخواهد شد.

«و التعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنة و الغارمین و الایتام ...»3 ؛ از نشانه‏هاى پیروان ما، رسیدگى به همسایگان نیازمند و تهیدست‏و بدهکاران و یتیمان است. چگونه انسان شرافتمند و باوجدان‏مى‏تواند آسوده و با شکم سیر بخوابد و مرفه و برخوردار باشد، درحالى که در همسایگانش محرومان تهیدست، یتیمان بى‏سرپرست،گرسنگان بینوا و بدهکاران درمانده باشند و او بتواند گرهى بگشاید، امابى‏تفاوت باشد؟ اینجاست که کلام نورانى پیامبر خدا، بر تارک تاریخ‏مى‏درخشد که فرمود: هر کس سیر بخوابد، در حالى که همسایه‏مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است. «ما آمن بى من بات‏شبعانا و جاره المسلم جایع‏» 4 آرى، مسلمانى به عمل است، نه به ادعا وشعار!

این حقوق و رعایت ها به تعبیر احادیث، تا مرز چهل همسایه از هرطرف است. امام صادق (ع) از رسول اکرم(ص) نقل مى‏کند که فرمود: هر چهل خانه از هر چهار طرف، همسایه محسوب مى‏شود. 5

امام باقر(ع) نیز فرمود:

«حد الجوار اربعون دارا من کل جانب من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه وعن شماله‏» 6 . که مضمونش همان حد و حریم همسایگى تا چهل خانه ازچهار طرف است.

اگر این حق و حد و حریم که اسلام بیان کرده است، مسؤولانه‏شناخته و رعایت‏شود، در جامعه اسلامى نیازمند و گرفتار و بینوایان‏بى سرپرست و رنجدیدگان دست از همه جا کوتاه و آبرومندانى که‏صورت خود را با سیلى سرخ نگه مى‏دارند یافت نخواهد شد. سخن رادر این بخش، با کلامى از محدث بزرگوار، مرحوم «شیخ عباس قمى‏» به‏پایان مى‏بریم، که چنین نوشته است:

«... در زمینه معاشرت نیکو با همسایه، حدیث‏بسیار است و «حسن جوار»هم تنها پرهیز از همسایه‏آزارى نیست. بلکه تحمل جفا و ناملایمات همسایه هم از آن جمله است. همچنین از امور مربوط به «خوش‏همسایگى‏»، ابتدا کردن به سلام،عیادت در هنگام بیمارى، تسلیت و تعزیت گفتن در سوگ ها و مصیبت ها، تبریک و تهنیت گفتن در شادی ها و اعیاد، چشم‏ پوشى از لغزش ها، سرک نکشیدن به رازها وامور پنهانى همسایه، مضایقه نکردن از کمک هایى که مورد نیاز او است، حتى اگرمى‏خواهد چوبى (و تیرآهنى) بر دیوارت بگذارد، یا ناودانى را بر خانه تو بگذارد واز این گونه امور ... مضایقه نکنى و سخت نگیرى ... .» 7

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران