نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : احمد امامی راد

سال بیست و یک / شماره پیاپی 176 / صفحه 33-49

چکیده :

نبشتار حاضر درصدد بررسى شروطى است که در گزینش و اعطاى مجوّز مشاور در اسلام لازم است. این پژوهش، که به صورت کتابخانه اى صورت گرفته، از آیات و روایات نکات ذیل را در این باره استخراج کرده است: مهم ترین شرط مشاور در اسلام، «تقوا» است. میزان تقواى شخص در رعایت مسائل اخلاقى نیز نقش بسزایى ایفا نموده، نوعى تضمین درونى به شمار مى آید. داشتن صلاحیت حرفه اى، که از دو مؤلفه «علم» و «تجربه» تشکیل شده، دومین شرط گزینش مشاور در اسلام است. عقل محورى، احترام به کرامت انسانى، توجه عاطفى مثبت به همه مراجعان، حریص و بخیل نبودن، صبر، آراستگى ظاهرى، عمل به دانسته ها، علم افزایى مداوم، صداقت و راستى قلبى و زبانى از دیگر صفات لازم براى مشاور در اسلام است. توجه به این نکات در گزینش مشاور و اعطاى مجوّز فعالیت مشاوره اى موجب کاهش بسیارى از ضررهاى حاصل از مشاوره توسط افراد غیرصالح مى شود و از آسیب رسانى به مراجع و این حرفه مقدس یارى رسان جلوگیرى خواهد کرد.

کلیدواژه های مقاله : مشاور، اسلام، تقوا، اخلاق اسلامى، مراجع، عقل محورى
.

منبع : hadith.ir