پرسش :

ذکر «لا اله الا الله» چه اهمیتی دارد؟پاسخ :

با عنایت به این که ذکر «تهلیل» (لا اله الا الله گفتن)، اعتراف به یگانگى خداوند متعال است و ایمانْ با آن ، آغاز[۱]و تجدید[۲]مى شود ، مهم تر از تسبیح و تحمید است[۳]؛ بلکه سَرور همه اذکار[۴]و برتر از همه اعمال[۵]و بهترین سخن[۶]شمرده مى شود .

عناوینى مانند : کلمه تقوا[۷]، بهترین عبادت[۸]، برترین دانش[۹]، کلید آسمان ها[۱۰]، که در توصیف ذکر تهلیل و تشویق به بهره گیرى از آن آمده است ، حاکى از اهمّیت فوق العاده این ذکر و نقش بى بدیل آن در پرورش جان و صعود به قلّه انسانیت است .

این ذکر ، اگر صادقانه بر زبان جارى گردد ، آثار و برکات فراوانى براى ذاکر به همراه دارد : گناهان را از جان مى زداید[۱۱]، روان را از آفات شیطانى مصونیت مى بخشد[۱۲]، بلاها را از انسان دور مى کند ،[۱۳]او را از آتش دوزخ ، رها مى سازد[۱۴]و شایسته ورود به بهشت مى نماید ،[۱۵]و در یک جمله : ذکر «تهلیل» مى تواند عزّت ،[۱۶]

کامیابى[۱۷]و خیر دنیا و آخرت[۱۸]را نه تنها براى شخص ذاکر ، بلکه براى جامعه اسلامى فراهم سازد .


[۱]ر . ک : ص ۴۴۷ (آغاز ایمان) .

[۲]ر . ک : ص ۴۴۷ (نو کردن ایمان) .

[۴]ر . ک : ص ۴۵۱ (سرور اذکار) .

[۵]ر . ک : ص ۴۵۳ (برترین اعمال) .

[۶]ر . ک : ۴۵۵ (برترین سخن) .

[۷]ر . ک : ص ۴۴۹ (گفتار پرهیزکارى) .

[۸]ر . ک : ص ۴۵۵ (بهترین عبادت) .

[۱۰]ر . ک : ص ۴۵۹ (کلید آسمان ها) .

[۱۱]ر . ک : ص ۴۸۱ (نابودن کردن گناهان) .

[۱۲]ر . ک : ص ۴۸۷ (مصون ماندن از شیطان) .

[۱۳]ر . ک : ص ۴۸۷ (دفع بلا) .

[۱۴]راجع : ص ۴۸۹ (رهیدن از آتش) .

[۱۵]ر . ک : ص ۴۸۹ (رفتن به بهشت) .

[۱۶]ر . ک : ص ۴۹۳ (عزّت) .

[۱۷]ر . ک : ص ۴۹۳ (رستگارى) .

[۱۸]ر . ک : ص ۴۹۵ (خیر دنیا و آخرت) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت

.

منبع : hadith.ir