نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : علی همت بناری
پدیدآورنده : رضا مهکام
پدیدآورنده : محمد فرهوش

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 239 / صفحه 13-24

چکیده :

«عزت نفس» احساس ارزشمندی و توانمندی است. تبیین جایگاه و مؤلفه های عزت نفس در قرآن و روایات، اهمیت آن در اخلاق اسلامی را آشکار می کند؛ زیرا قرآن و روایات مهم ترین منبع اخلاق اسلامی است. تبیین مؤلفه های عزت نفس در قرآن و روایات، زمینه مناسبی برای تدوین راه کارهای تقویت آن با رویکرد اسلامی فراهم می کند. تقویت عزت نفس با رویکرد اسلامی، بسیاری از آفات تقویت عزت نفس با رویکرد روان شناختی سکولار را ندارد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی مؤلفه های عزت نفس در قرآن و روایات را جمع آوری و دسته بندی کرده است. برخی از این مؤلفه ها عبارتند از: احساس ارزشمندی ذاتی، احساس توانمندی به واسطه نصرت الهی، احساس ارزشمندی در دنیا، قیامت و آخرت به واسطه ایمان و عمل صالح، خودشناسی، ترک ابراز نیاز به مردم و ارتباط کریمانه با مردم.

کلیدواژه های مقاله :عزت نفس، حرمت خود، احساس ارزشمندی و توانمندی، اسلام
.

منبع : hadith.ir