نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : خادمحسین فاضلی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

موفقیت در زندگى بستگى به میزان بهره گیرى از الگوى مناسب دارد. تلاش فاقد سرمشق درست، پیامد درستى ندارد. از جمله چگونگى اخلاق و رفتار انسان ها در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى است که باید در این باره، از الگوى نیکو بهره جویند.
انتخاب الگوى مناسب در رفتارهاى کوچک و بزرگ اخلاقى، از نحوه لباس پوشیدن، غذا خوردن، برخورد با خانواده، معاشرت با مردم، تا کارهاى بزرگ فرهنگى، تبلیغى، مبارزاتى، در میدان وسیع زندگى، کارایى دارد.

کلیدواژه های مقاله :
.

منبع : hadith.ir