از امام محمد باقر (ع) نقل شده که هر کس حاجت مهمی دارد دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز بگوید:

(یا اَبْصَرَ النّاظِرینَ وَ یا اَسْمَعَ السّامِعینَ وَ‌ یا اَسْرَعَ الْحابِسینَ اِقْضِ حاجتی) و بعد حاجت خود را ازخدا بخواهد.

منبع:گنج های معنوی

نماز,نماز خواندن,درباره نماز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نماز ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/ahadis1/20149234918.html'>آموزش نماز</a></strong>,احکام نماز,اهمیت نماز, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='حاجات مهم، طلب حاجات مهم بعد از نماز صبح ! ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/akhlagh/2015331215112.html'>نماز صبح</a></strong> ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='وقت نماز' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/quran1/news201610101992976444.html'>وقت نماز</a></strong>,نماز های مستحبی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نماز شکر، طریقه خواندن نماز شکر ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/20141013236.html'>نماز شکر</a></strong>,طریقه خواندن <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نماز حاجت، نماز حاجت از امام جعفر صادق ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/201463034534.html'>نماز حاجت</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نماز جعفر طیار، طریقه خواندن نماز جعفر طیار ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/201410132414.html'>نماز جعفر</a></strong> طیار,دعا , دعای بر آمدن حاجات,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دعای ادای قرض، دعای بسیار مجرب برای ادای قرض ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/2014930131653.html'>دعای ادای قرض</a></strong>,دعای توسعه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دعای افزایش رزق و روزی ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/2014930125746.html'>رزق و روزی</a></strong>,دعای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دعای ادای قرض، دعای بسیار مجرب برای ادای قرض ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/2014930131653.html'>ادای قرض</a></strong> و توسعه روزی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دعاهای مجرب، دعایی بسیار مجرب برای حاجت گرفتن ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/2014613133533.html'>دعای مجرب</a></strong> برای ادای قرض,دعا جهت ابطال <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راههایی برای نجات از سحر و جادو ! ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/201472517028.html'>سحر و جادو</a></strong>,طریقه خواندن نماز شگر ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش کامل به جا آوردن نماز توبه ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/ahadis1/news201742922555691519.html'>نماز توبه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام نماز غفیله ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/ahadis1/news20174301524794186.html'>نماز غفیله</a></strong> نماز,نماز خواندن,درباره نماز,آموزش نماز,احکام نماز,اهمیت نماز, نماز صبح ,وقت نماز,نماز های مستحبی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نماز شکر، طریقه خواندن نماز شکر ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/20141013236.html'>نماز شکر</a></strong>,طریقه خواندن نماز حاجت,نماز <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نماز جعفر طیار، طریقه خواندن نماز جعفر طیار ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/201410132414.html'>جعفر طیار</a></strong>,دعا , دعای بر آمدن حاجات,دعای ادای قرض,دعای توسعه رزق و روزی,دعای ادای قرض و توسعه روزی,دعای مجرب برای ادای قرض,دعا جهت <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راههایی برای نجات از سحر و جادو ! ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/201472517028.html'>ابطال سحر</a></strong> و جادو,طریقه خواندن نماز شگر ,نماز توبه,نماز غفیله