آکاایران: ذکر ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏

ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوة الا بالله‏ , خدا هفتاد نوع از انواع بلا را از او بگرداند، که آسان‏ترین آنها خَنِق است.

ثواب ذکر ما شاء اللَّه لاحول و لاقوه الا بالله‏

ما شاء اللَّه لاحول و لاقوه الا بالله‏ , هشام بن سالم، از امام جعفر صادق روایت کرده است که فرمود:

«چون کسى دعا کند و بعد از آنکه دعا کرد بگوید که: ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّهَ الّا بِاللَّهِ؛
«آن‏چه خواستِ خدا بود، نیست گردیدنى و نه توانایى ‏اى، مگر به خدا»، خداى تعالى بفرماید که:

بنده من تن به مردن داد و امر خود را به من وا گذاشت و امر مرا گردن نهاد، حاجتش را برآورید».

ذکر ما شاء اللَّه لاحول و لاقوه الا بالله‏

جمیل، از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است
که گفت: شنیدم از آن حضرت که مى ‏فرمود:

ما شاء اللَّه لاحول و لاقوة الا بالله‏ | ثواب کسى که بگوید: ما شاء اللَّه لاحَولَ و لاقوة الّا باللَّه‏ما شاء اللَّه لاحول و لاقوة الا بالله‏ | ثواب کسى که بگوید: ما شاء اللَّه لاحَولَ و لاقوة الّا باللَّه‏

ذکر ما شاء اللَّه لاحول و لاقوه الا بالله‏

«هر که هفتاد مرتبه بگوید: ما شآءَ اللَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ الّا بِاللَّهِ؛
(آن‏چه خواست خدا بود، نیست گردیدنى و نه توانایى‏اى، مگر به خدا)
خدا هفتاد نوع از انواع بلا را از او بگرداند، که آسان‏ترین آنها خَنِق است».
عرض کردم که: فداى تو گردم! خنق چیست؟ فرمود:
«(پیچیده یا ناخوش و) بیمار نمى ‏شود به واسطه دمل‏ها و مانند
آنکه بر عضو برآید»(تا به سبب آن گلو گرفته شود و خفه شود؛
چه خنق – به فتح خاء و کسر نون -، گلو گرفتن و خفه کردن باشد).

.

منبع : persianv.com