به نقل از آکاایران: تعبیر ادیان، تسامحی و بنابر روش متداول علم دین شناسی است وگرنه از نظر قرآن و اسلام دین یکی است که در طول تاریخ به تناسب نیاز بشر و اقتضای زمان در چهره شریعت ها ظهور پیدا کرده است آن دین واحد که براساس فطرت انسانی است همان اسلام است. بنابرین مراد از ادیان، شریعت ها است منتهی نه فقط شریعت های ابراهیمی بلکه همة ادیان چه ابراهیمی و توحیدی و چه غیرابراهیمی و غیرتوحیدی و نیز مراد از ادیان معنای عام آن است که شامل ادیان غیر الهی مانند مکاتب بشری نیز می شود.

منجی در ادیان

در شماره های قبل، به تعریف اجمالی واژة نجات و واژه دین پرداختیم اینک ادامه مطالب؛

پس بررسی مبانی مشترک مهدویت به گسترة جهان انسانی می شود چه انسان های پیش از اسلام و چه پس از اسلام؛ و چه انسان های ساکن در سرزمین های عربی و اسلامی و چه انسان های ساکن در باختر و خاور.

عقیدة ظهور موعود و منجی در تاریخ ادیان، برخاسته از ضرورت نجات خواهی بوده است، بنابراین شایسته است تا پیش از طرح موعود و منجی شناسی ادیان اندکی درباره نجات سخن گفته شود و انتظار به فرجام نیک و نجات در ادیان مهم بررسی شود تا روشن شود که اصل نجات خواهی و انتظار رهایی، یک اصل و امید مشترک ادیان است. این نوشتار براساس تقسیم ادیان به ابراهیمی و غیر ابراهیمی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول:  ادیان ابراهیمی

در مطالعات تطبیقی ادیان می توان گفت، دین های ابراهیمی همه از سنت ابراهیم علیه السلام یعنی دین حنیف او الهام می گیرند، دین های یهود و مسیحیت و اسلام از جهاتی با یکدیگر اشتراک دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

1. ادیان ابراهیمی همگی معتقد به تئوری پیامبری هستند یعنی معتقدند خداوند افرادی را انتخاب کرده و برای آنها پیغام هایی را بطور مستقیم یا به واسطه یک فرشته ارسال فرموده است، لذا آموزه های آنان ـ صرف نظر از وضعیت فعلی ـ وحیانی یا توحید تلقی می شود.

پیروان ادیان سه گانه ابراهیمی، بر پیروزی ایمان بر کفر، حاکمیت حق و علم، و عدالت اجتماعی و نجات بشر از ظلم و ستم و وراثت زمین به صالحان، اعتقاد راسخ دارند، در یک کلمه می توان گفت: فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی با اعتقاد به ظهور منجی معنی پیدا می کند

2. قرآن کریم پیروان ادیان ابراهیمی را «اهل کتاب» می خواند، برخورد اصولی قرآن با اهل کتاب شبیه با برخورد آن با مسلمانان می باشد، بدین معنا که می گوید بعضی از اهل کتاب حقیقتاً پیرو دین حضرت ابراهیم علیه السلام ـ پدر ادیان ابراهیمی و وجه مشترک دین یهود، مسیحیت و اسلام ـ و مۆمن به خداوند و راسخ در علم هستند و بعضی دیگر افراد بی ایمان و دنباله رو تخیلات خویش می باشند.

3. پیروان ادیان سه گانه ابراهیمی، بر پیروزی ایمان بر کفر، حاکمیت حق و علم، و عدالت اجتماعی و نجات بشر از ظلم و ستم و وراثت زمین به صالحان، اعتقاد راسخ دارند، در یک کلمه می توان گفت: فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی با اعتقاد به ظهور منجی معنی پیدا می کند. بر همین اساس تلاش داریم منجی را از نگاه سه دین بزرگ یهود، مسیحیت و اسلام به عنوان ادیان ابراهیمی بررسی نماییم.

ادامه دارد...

پی نوشت:

1. مشروح تقسیمات، ادیان و مذاهب. ر.ک : سلیمانی اردستانی، سیری در ادیان، ص 28.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران