به نقل از آکاایران: مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می گردند، هشت سال می باشد.

 

مجلس خبرگان

آکاایران: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان سه وظیفه مهم را بر عهده دارد. برطبق اصل 107 «تعیین رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است». 
و خبرگان وظیفه دارند تا دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند را انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم بر اساس مبانی فقه و قانون، معتبر و حجت خواهد بود. 

بنابراین وظیفة مجلس خبرگان در وهلة اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است هم چنانکه وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هر گاه از انجام وظایف محولة خویش ناتوان گشت و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد او را از کار برکنار سازند. مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقای شرایط رهبری است. «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‎باشد.» انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار می‎رود؛ «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.» 

بر اساس قانون اساسى (اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم) وظایف و اختیارات مجلس خبرگان و نمایندگان آن , این گونه تشریح شده است ؛

الف: انتخاب رهبر
بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى‏دارد: «...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى‏کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏کنند...».

ب: نظارت بر رهبر
مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند وبه طورمداوم رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد 
در ابتدای اصل یکصد ویازدهم چنینی آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد». از این عبارت استفاده می شود که اوصاف و شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده است هم در ابتدا و هم در حین رهبری و ادامه آن باید محفوظ باشد و وظیفه اثبات و تشخیص آن بر عهده مجلس خبرگان است که این امر , نیازمند نظارت بر عملکرد رهبری و شرایط و اوصاف علمی و عملی ایشان است .

ج: برکنارى رهبر
اصل یکصدویازدهم علاوه بر نظارت , مساله برکناری رهبر را در صورت فقدان شرایط و یا ناتوانی وی , برعهده مجلس خبرگان قرار داده است 
مجلس به منظور انجام وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری , کمیسیونی را به عنوان کمیسیون اصل111 قانون اساسی در نظر گرفته است تا از این طریق نظارت مستمر و پیگیر بر عملکرد رهبری نظام به صورت منسجم و ضابطه مند صورت بگیرد . این کمیسیون در واقع یک هیئت تحقیق است که « این هیئت دو مسئولیت بزرگ برعهده دارد ؛ یکی آن که آمادگی خود را برای مشاوره با رهبری اعلام می کند یعنی در مواقعی که رهبر نیاز به مشورت داشته باشد, هیئت آمادگی خود را برای مشاوره با رهبر اعلام می کند , گاهی هم خود اعضای هیئت به بحث می نشنینند و مطالبی را که لازم می دانند بعد از بررسی و بحث , خدمت رهبری ارائه میدهند . کار دیگر این هیئت این است که از دور و نزدیک بر کارهای رهبری اشراف دارد و سخنرانی ها, موضع گیری ها , عزل و نصب ها و کارهای دیگر رهبر را بررسی می کنند یا برعملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می کنند به طور غیر رسمی اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می دهد . این دو کار مهم بر عهده هیئت تحقیق گذاشته شده است . جلسه های هیئت تحقیق مستمر است و در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه جلسه دارند

 کمیسیون ها

مجلس خبرگان دارای ۶ کمیسیون با وظایف زیر می باشد:

  1. کمیسیون تحقیق موضوع اصل یکصدویازده قانون اساسی: به منظور اجرای اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده است و تصمیم گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می شود.
  2. کمیسیون آیین نامه، موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی: به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، تشکیل می گردد.
  3. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی: دربارهٔ همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و دربارهٔ همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه می کند. گزارش این کمیسیون، سرّی تلقی می شود و به صورت اسناد طبقه بندی شده، حفاظت می گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگری قرار نمی گیرد، مگر رهبری، که عنداللزوم به اطّلاع وی می رسد.
  4. کمیسیون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقیه: تحقیق، معرفی و تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه.
  5. کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی: بررسی و اطلاع رسانی مسایل سیاسی اجتماعی در ارتباط با وظایف خبرگان.
  6. کمیسیون امور مالی و اداری: بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران