به نقل از آکاایران: در نشانه های ظهور، ویژگی های پیچیده ای دربارة شخصیّت رهبر قیام یمانی بیان شده و روایات، در خصوص نام او گوناگون است. در یک سخن، نام او مردّد بین حسن یا حسین آمده12 و در دیگری سعید نامیده شده و او را «نصر» نیز خوانده اند.13 دربارة دلیل نامیدن وی به نصر، از رسول اکرم(ص) نقل شده که زیرا خداوند را یاری می رساند. 

خروج یمانی

آکاایران: خروج یمانی یکی از انقلاب های زمینه ساز ظهور مهدی انقلاب یمانی است که در روایات، به حتمی بودن آن تصریح شده است؛ یمانی منسوب به یمن است و از آن سامان قیام می کند؛ چنان که امام جعفر صادق (ع) گفته است: «قبل از قیام قائم، وقوع پنج علامت حتمی است: یمانی، سفیانی، صیحه آسمانی، کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتن در بیابان.» در بعضی روایات، قیام یمانی و پرچم او را هدایت کننده ترین پرچم ها دانسته و یاری کردن آن را واجب شمرده و نام او را حسن یا حسین از نسل زید بن علی دانسته است؛ چنان که جعفر صادق گفته است: «خروج این سه تن - خراسانی، سفیانی و یمانی - در یک سال و یک ماه و یک روز اتفاق می افتد، پرچم یمانی از همه هدایت کننده تر است؛ زیرا او دعوت به حق می کند.»  یمانی از یاران مهدی است و با سفیانی می جنگد. روایات دیگری در ستایش از اهل یمن، وارد شده است. بنابراین حرکت یمنی ها سمبلی از یک قیام بر حق در مقابل گمراهی است که از یمن آغاز می گردد.

روایات اهل بیت(علیهم السلام) از پرچم یمانی، به عنوان پرچم جهاد مسلّحانه با دشمنان قیام کنندة آل محمد(ص)، مهدی موعود(عج) نام برده اند. رسول اعظم(ص) در حالی که یمنیان را می ستود چنین فرمود: «[ایشان] قومی رقیق القلب و با ایمان راسخ اند که «یاری کننده» از آنان است؛ [او] با همراهی هفتاد هزار نفر قیام می کند و جانشین من و جانشین وصیّ ام را یاری می کند».

در روایاتی از امامان معصوم ما، به وقوع نهضتی اسلامی در آخرالزّمان در یمن، قبل از ظهور امام عصر(ع) اشاره شده که هدف آن، یاری آن حضرت و زمینه سازی ظهور مبارک ایشان است. در خصوص بررسی سندی و اعتبار حدیثی این دسته از روایات، طبق نقل نویسندة کتاب «عصر ظهور»1 و بنابر آنچه در روایات مربوط به امام مهدی(ع) آمده است، سند تعدادی از آنها صحیح2 و وقوع این قیام حتمی است، و امامان اهل بیت(ع) آن را از جملة پنج نشانة قطعی ظهور مهدی موعود(ع) بر شمرده اند. در برخی از روایت ها پرچم یمانی هدایت بخش ترین پرچم ها یاد شده؛ تا آنجا که بر ضرورت پیوستن و دفاع از آن، بیش از پرچم شرقی ایرانی (به رهبری خراسانی) تأکید شده است.

 مختصّات قیام یمانی

الف) زمان و محلّ آغاز قیام: در جمع بندی روایات یمانی، باید بگوییم که دو دسته روایت در زمینة حرکت وی وجود دارد به گونه ای که زمان مشترک آن، قبل از خروج سفیانی است. دستة نخست این روایات، قیام وی را قبل از سفیانی می داند و دستة دوم، به قیام وی همراه با امام مهدی(عج) تصریح دارد؛ چنان که می فرماید: «... آن پرچم حقّی است زیرا به جانب صاحبتان فرا می خواند». از این نکته آشکار می شود که قیام وی هم زمان با ظهور صاحب الامر(عج) است و مردم را به یاری آن حضرت فرا می خواند.

در خصوص موقعیّت جغرافیایی قیام یمانی، به شهرهایی هم چون: صنعا، عدن، کنده و منطقة ابین اشاره رفته است؛ البته روایات صنعا مستفیض بوده، از طریق شیعه و سنّی نقل شده است.

ب) رنگ و نشان پرچم یمانی: همان طور که می دانیم، در روایات مربوط به حرکت های سیاسی ـ نظامی عصر ظهور، نشانه های رایات و پرچم های هر حرکت بیان شده تا مؤمنان بتوانند در برخورد با این قیام ها و رهبران آنها دچار اشتباه نشوند و در آن وقت و شرایط بسیار حساس تشخیص صحیح لازم را بدهند. به عنوان نمونه، رنگ پرچم قیام کنندة ایرانی (خراسانی) «سیاه» گفته شده است.

در خصوص پرچم نهضت یمانی، از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «یمانی از یمن با پرچم های سفید خروج می کند».

ج) اهداف و مراحل قیام یمانی: قیام یمانی به چند مرحله قابل تقسیم است. این مراحل عبارتند از:

1. اعلام همبستگی و هم پیمانی نظامی با قیام خراسانی: که در ادامه از این موضوع سخن خواهیم گفت.

2. دعوت و فراخوان یمانی به سوی مذهب حقّة اهل بیت پیامبر(ص) : در روایتی صحیح از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: «هنگامی که یمانی قیام کرد، به سوی او برخیز و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او به مقابله برخیزد؛ زیرا هر کس چنان کند، از اهل دوزخ باشد زیرا او به حق و راهی مستقیم فرا می خواند».(

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران