به نقل از آکاایران: حضرت یحییی از سلسله ی انبیای ابراهیمی(علیهم‎السلام) بشمار می آ ید و گذشته از اتّصاف به اوصاف نبوّت عامّ از و یژگی‎های نبوّت خاص برخوردار بود، که قرآن کر یم به هر دو بخش آن اشاره می کند. حضرت یحییی (علیه‎السلام) جزو سالکان بوده است، به عنوان رسمی تر ین صراط معرّفی شد و پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) مأمور یت یافت که همان راه را ادامه دهد و به همان هدا یت پیشگامانِ رهبری اقتدا کند، نه به خود آنان. البته فرق وافر است بین آن که هدا یت الهی که نصیب پیامبران پیشین شده است، اُسُوه خاتم انبیاء (صلی الله علیه و آله) قرار گیرد، یا خود آنان مقتدای وی شوند، که اوّلی صواب است نه دومی.

حضرت یحیی

اوصاف نبوّت خاص، که یا در خصوص حضرت یحییی(علیه‎السلام) وارد شده و یا درباره یحیی و عیسی (علیهماالسلام) که در برخی از کمال‎های معنوی شر یک همند، چنین است:

نام گذاری وی از طرف خدا بود و نام او هم بی سابقه بود. یعنی خداوند شخصاً سِمَت تسمیه ی وی را بر عهده گرفت و بر او نامی غیر مسبوق نهاد، زیرا تا آن زمان کسی یحیی نامیده نشده بود. پس هر کس بعد از آن به ا ین نام موسوم گردد، به وی کرده اقتدا است: " یا زکر یا انّا نبشّرک بغلامٍ اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیاً.(1)

2ـ تصد یق نبوّت مسیح(علیه‎السلام) که ما یه ی انکار و نقد یهود یان و بدخواهان بود. یعنی حضرت یحییی در شرا یطی که پذ یرش پیامبری حضرت عیسی (علیه‎السلام) نیاز مُبْرم به تصد یق، حما یت، دعوت توده ی مردم و نظا یر آن داشت، به جانبداری از نبوّت مس ح(علیه‎السلام) برخاست و دعوی و دعوت وی را تصد یق کرد. گو یا حضرت عیسی(علیه‎السلام) که کلمه ی خدا بود، به سمع قلبی یحیی که خود نیز از کلمات الهی محسوب می شود، مسموع افتاد و او سخن خداوند را صادق دانست و به تصد یق وی همّت گمارد.

3ـ سیادت و بزرگواری که رهبری اجتماعی و اخلاقی جامعه را به همراه دارد. یعنی حضرت یحییی (علیه‎السلام) به مقام والای سیادت امّت و ولا یت امر آنان راه یافت که در پرتو آن، جامعه ای را به جلوه گاه کمال مطلوب برساند. گرچه ا ین کمال مانند کمال وجودی قبلی، یعنی تصد یق پیامبری که از اولواالعزم است، اختصاص به حضرت یحییی ندارد، ولی قرآن کر یم، به تصر یح آن اهتمام دارد و حضرت یحییی (علیه‎السلام) را با ا ین و یژگی‎ها نام می برد.

4ـ حَصُور و بی همسر بودن که نشانه ی نزاهت و برائت وی از هوا و هوس است. گرچه نکاح سنّت است، ولی آنچه در ستا یش یحیی(علیه‎السلام) به عنوانِ حَصور، یاد می شود، علامت شدّت اشتیاق وی به خداوند و کناره گیری او از هرگونه لذّت‎های جسمی، غر یزی و حیوانی است. قرآن کر یم ضمن یادآوری نبوّت حضرت یحییی و صالح بودن وی، به سه وصف خاص اخیر اشاره می کند: "فنادته الملائکة و هو قائم یصلّی فی المحراب انّ الله یبشّرک بیحیی مصدِّقاً بکلمةٍ من الله و سیداً و حصوراً و نبیاً من الصالحین."(2)

5ـ مأمور یت در یافت، پذ یرش، ادراک و استواری در عمل نسبت به کتاب آسمانی که حجت آن روزگار بود، مانند انجیل مسیح (علیه‎السلام) یا همه ی کتاب‎های انبیای آسمانی، اعمّ از انجیل و غیر آن: " یا یحیی خذ الکتاب بقوّةٍ."(3) البته منظور از قوّت خصوص نیروی بدنی نیست، بلکه مقصود گرفتن قدرتمندانه ی کتاب الهی است با نیروی فکر و دل و عقل و شهود از یک سو، و قوّت استقامت در اجرای احکام و حِکَمِ آن از سوی د یگر، بدین جهت حضرت یحییی(علیه‎السلام) که هم میلاد وی خارق عادت بود و هم خود، مولودی خارق عادت بود ـ ز یرا وی در کودکی چون حضرت مسیح مشمول لطف خارق العاده ی الهی شد ـ برای اجرای قوانین خداوند، تا مرز ا یثار و نثار و جهاد و شهادت، سِبْقَت یافت و در ا ین راه سربازی نموده، سرفراز برآمد.

6ـ بهره‎برداری از حکمت خاص الهی در دوران کودکی، که به نوبه ی خود از خصا یص آن حضرت است: "و اتیناه الحکم صبیاً."(4) گروهی حُکم در ا ین آ یه را به نبوت تفسیر کرده اند، ولی چون در غالب موارد، کلمه ی حُکم در قبال نبوّت و همچنین در مقابل کتاب الهی قرار گرفت، معلوم می شود که منظور از حُکم، نه نبوت است و نه کتاب آسمانی، بلکه مقصود معرفت مُتْقَنِ عقلی و قلبی و عمل مستحکم صالح است که از خصوصیت‎های رجال آسمانی است. اگرچه همه انبیای الهی از معارف متقن الهی برخوردار بوده اند، لیکن همگان در کودکی به ا ین کمال وجودی نا یل نیامده بودند.

7ـ جذبه و کشش خاصّی که میان یحیی و خداوند بود. قرآن کر یم از ا ین وصف ممتاز به "حَنان" یاد کرده است: "و حَناناً من لدنا."(5) گرچه هرگونه کشش مردمی به طوری که انسان وارسته محبوب دلهای د یگران باشد، کمال محسوب می‎شود، از این رو حضرت ابراهیم(علیه‎السلام) آن را از خداوند درباره ی ذر یه خود طلب کرد: "فاجعل افئدةً من الناس تهوی الیهم"(6) و از طرف د یگر خداوند همین نعمت را به حضرت موسی (علیه‎السلام) افاضه فرمود: "و القیت علیک محبّةً منّی."(7) همچنین خداوند دوستی جامعه و مودّت مردمی را، نعمت الهی قرار داد و آن را در پرتو ا یمان به اصول و معارف د ین و انجام کارهای خیر و صالح میسّر می داند: "انّ الذ ین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودّاً."(8) 

لیکن آنچه بهره حضرت یحییی(علیه‎السلام) قرار گرفت، جاذبه ی خاص خدا یی بود، که آن را می توان از قید "لدنّا" استنباط کرد، ز یرا کلمه ی "لدن" نشانه ی اختصاصی بودن ا ین تَحَنّن و انعطاف و گرا یش می باشد. البته خداوند حَنّان است، ولی حنین وی همواره یکسان نیست، چنانکه رحمت، علم و سا یر اوصاف الهی در همه موارد، یکسان نیست، از ا ین رو می توان حدس زد که تحنّن و گرا یش عبد به مولا و لطف مولا به عبد در حضرت یحییی به طور و یژه جلوه کرده است.

8 ـ طهارت روح و نزاهت از عیب نفسانی و برائت از نقص هوس مَداری و هواپرستی که در پرتو عطای مخصوص الهی نصیب حضرت یحییی شده است، راز اساسی آن در ا ین نهفته است که اگر پیامبری بخواهد مسئولیت تطهیر جامعه از هواجس نفسانی و تزکیه امّت اسلامی از خواطر شیطانی را، بر عهده داشته باشد، با ید قبل از تطهیر اَغیار، خود طاهر بوده، پیش از تزکیه د یگران، خود زاکی باشد. و اگر منظور از کلمه ی "زکات" که در وصف یحیی(علیه‎السلام) آمد: "و زکوةً"(9)، معنای لغوی آن، یعنی نموّ صالح و رشد متعادل و بارور باشد، باز از خصا یص معنوی آن حضرت محسوب خواهد شد.

9ـ تقوا که تنها ره توشه سالکان کوی وصال محبوب است، به طور اختصاص در سلسله اوصاف حضرت یحییی(علیه‎السلام) یاد شد: "و کان تقیّاً"(10)؛ یعنی وصف ممتاز پرهیزکاری از دیر زمان، ملازم یحیی (علیه‎السلام) بود و او از گذشته ی طولانی به چنان برجستگی، موصوف بود. قرآن کر یم مسافران معاد را به تحصیل چنین زاد راه فراخواند و فرمود: "تزوّدوا فان خیر الزاد التقوی."(11) پروای از خدا در حالات گوناگون، آثار متنوّع دارد. گاهی دستور صبر می دهد، مانند آنچه برای مسلمانان صدر اسلام، قبل از هجرت مطرح بود و زمانی اذن دفاع و نبرد صادر می کند، مانند آنچه برای مسلمانان بعد از هجرت طرح می شد. ظر یفتر ین جلوه ی تقوا آن است که بنده ی سالک همواره مراقب باشد تا خود را در سیئات، وقا یه ی خدای سبحان قرار دهد که مبادا نقص یا عیب و فساد، به ذات اقدس الهی استناد پیدا کند، و خداوند را در حسنات، وقا یه ی خود قرار دهد تا مبادا حسنات را به خود مستند کند. آری ا ین گونه سپر به دست گرفتن و در صحنه جهاد اوسط و اکبر پیروز شدن، خاص اتقیای الهی چون یحیی(علیه‎السلام) است.

10ـ نیکی به پدر و مادر و اجتناب از عقوق و رعا یت کامل حقوق آنان، از د یگر و یژگیهای حضرت یحییی (علیه‎السلام) بشمار آمد: "و برّاً بوالد یه"(12)، اسلام اصول خانوادگی را حفظ و از هر کاری که ما یه ی متلاشی شدن ارکان آن باشد جلوگیری می‎کند، و احترام به مقام منیع پدر و شخصیت والای مادر را در محدوده ی خانواده، اساس غیر متزلزل می داند، از ا ین رو رهبران الهی را اسوه ی چنین فضیلت قرار می دهد.

11ـ پرهیز از ظلم اجتماعی و رعا یت کامل حقوق توده ی مردم و دوری از هرگونه تعدّی به حر یم جامعه، فضیلت د یگر حضرت یحییی بشمار آمد: "و لم یکن جبّاراً عصیّاً."(13) اسلام عدالت اجتماعی را پا یه سعادت ملتها می داند و پیروان خود را از هرگونه جور و ستم برحذر می دارد و افراد جامعه را همانند اعضای پیکر واحد تلقّی می کند. از ا ین رو سلامت امّت را در قسط و عدل آحاد آن جستجو می کند و رهبران الهی را به جامعیت بین حفظ حقوق فرد و رعا یت قوانین و مقررات جامعه می ستا ید. بنابر این حضرت یحیی گذشته از نیکی به پدر و مادرر و رعا یت اصول خانوادگی، افراد جامعه را نیز از گزند جور خو یش مصون نگه می داشت و هرگز از قوانین عمومی جامعه عصیان و تعدّی نمی کرد. چنین انسان وارسته ای که در طول زندگی خو یش سنّت حسنه داشت و اصلاً خلاف شرع و شرف در قلمرو زندگی او راه نیافت، همان خواسته زکر یای سالمند است که در نیا یش خو یش از او به عنوان فرزند مَرْضی و ط یب یاد کرد.

12ـ برخورداری از سلامِ و یژه الهی در مقاطع سه گانه حسّاس، یعنی روز میلاد و ورود به دنیا و روز هجرت از دنیا و ورود به برزخ و روز رستاخیز و ظهور قیامت کبرا، از د یگر فضیلت‎های برجسته آن زاهد دوران بوده است: "و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیاً."(14)

پی‎نوشت‎ها:

1- سوره مریم، آیه 7.

2- سوره آل عمران، آیه 39.

3- سوره مریم، آیه 12.

4- سوره مریم، آیه 12.

5-سوره مریم، آیه 13.

6-سوره ابراهیم، آیه 37.

7-سوره طه، آیه 39.

8- سوره مریم، آیه 96.

9- سوره مریم، آیه 13.

10- همان.

11- سوره بقره، آیه 197.

12- سوره مریم، آیه 14.

13- همان.

14- سوره مریم، آیه 15.

برگرفته از کتاب سیره پیامبران در قرآن، آیة الله جوادی آملی .

گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی.  

مبارزه حضرت یحیی با ازدواج نامشروع
حضرت یحیی قربانی روابط نامشروع «هرودیس»، پادشاه هوسباز فلسطین با یکی از محارمش شد. وی دل خود را در گرو عشقی آتشین به «هیرودیا» دختر زیبای برادرش نهاد و تصمیم به ازدواج با او گرفت. همین که خبر آن به پیامبر بزرگ خدا، حضرت یحیی(علیه السلام) رسید، آشکارا اعلا
 
شباهتهای بین حضرت یحیی و حضرت...
همانگونه که زکر یا سه روز از کلام عادی محروم شد و تنها به ذکر و مناجات و تسبیح خداوند بسنده کرد، مر یم نیز بعد از تولّد عیسی مأمور به صوم صَمْت شد و یاد و نام خدا تنها انیس وی بود و با کسی سخن نمی گفت.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران