به نقل از آکاایران: چیزى عقلا ناممکن مى باشد که از آن اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین لازم آید. بى تردید معجزه واقع شده است و وقوع شىء بهترین دلیل بر امکان است، پس معجزه عقلا ممکن مى باشد. معجزه به معناى بر هم زدن قانون علیت نیست، بلکه بر هم زدن عادت است.

قانون علیت

آیا معجزه عقلا ممکن است؟ و آیا معجزه ناقض قانون علیت نیست؟

هر چند این توهم براى بعضى پیدا شده که اگر ما معجزات را بپذیریم، باید اصل علیت را به کلى بر هم زنیم و قبول کنیم که ممکن است معلولى بدون هیچ گونه علت وجود پیدا کند و این موضوعى است که هیچ عالم و دانشمندى نمى تواند آن را بپذیرد، بنابراین برخلاف این توهم و پندار، معجزات حتماً داراى علت اند. ممکن است این علت، علت ماوراى طبیعى باشد [زیرا عالم منحصر به عالم ماده و طبیعت نیست] و یا حتى ممکن است یک علت طبیعى ناشناخته باشد; یعنى علتى که شناخت آن براى افراد بشر بدون اتکا بر علم و قدرت پروردگار امکان پذیر نیست، بنابراین هرگاه انسانى به این عامل طبیعى ناشناخته دست پیدا کند، حتماً متکى به یک نیروى الهى است.

معجزات انبیا ممکن است از نوع اول باشد یا از نوع دوم، زیرا هر دو براى اثبات ارتباط آنها با خدا یکسان است.

قرآن مجید نیز بارها بر قانون علیت تکیه کرده و آن را به عنوان یک اصل مسلم، چه در عالم طبیعت و آفرینش و چه در زندگى اجتماعى انسان ها و چه در زندگى فردى و خصوصى هر انسان، پذیرفته است.[1]

رابطه اعجاز با ادعاى نبوت

رابطه منطقى در سه مورد شکل مى گیرد:

1. استدلال از وجود علت، بر وجود معلول; مانند استدلال از طلوع خورشید بر روشنایى هوا.

2. استدلال از وجود معلول بر وجود علت; مانند استدلال از وجود روز بر طلوع خورشید.

3. استدلال از وجود یکى از دو شىء متلازم بر وجود دیگرى; مانند استدلال از وجود روز بر روشنایى هوا، یا استدلال از جهش برق در آسمان بر وجود رعد.

پیامبر مدعى است که با جهان غیب ارتباط دارد و فرستاده خدا براى هدایت و رهبرى انسان است. براى اثبات این مدعا و ارتباط خارق العاده اش باید کارى خارق العاده انجام دهد، تا ارتباطش با آفریدگار جهان اثبات گردد

رابطه میان معجزه و دعوى نبوت از قبیل دو قسم نخست نیست، زیرا هیچ یک از آن دو علت یا معلول دیگرى نمى باشد، بلکه رابطه آنها از قبیل قسم سوم است.

توضیح: کسى که دعوى نبوت مى کند در حقیقت مدعى این است که با جهان غیب رابطه دارد و مورد عنایت و حمایت خاص خداوند است، لازمه چنین ادعایى این است که او بتواند کارهاى خارق العاده که منشأ الهى دارد انجام دهد. بنابراین اگر او در دعوى نبوت صادق است، باید بر انجام معجزه نیز قادر باشد، زیرا این دو ملازم با یک دیگرند. همین ملازمه منطقى و روشن، منشأ آن بوده است که امت پیامبران از آنان طلب معجزه مى کردند و چون دلالت یکى از دو شىء متلازم بر دیگرى نیز امرى بدیهى است، پس از آوردن معجزه حقانیت ادعاى آنان را مى فهمیدند، هر چند پس از روشن شدن حقیقت، عده اى به سبب اغراض نفسانى و وساوس شیطانى از ایمان به پیامبران الهى خوددارى مى کردند:

(وجَحَدوا بِها واستَیقَنَتها اَنفُسُهُم ظُـلمـًا وعُلُوًّا);[2] و آن را از روى ظلم و سرکشى انکارکردند، در حالى که در دل به آن یقین داشتند.

با توجه به آن چه گفته آمد، روشن مى شود که اعجاز براى اثبات ادعاى نبوت است، نه اثبات دعوت پیامبران.

شخص پیامبر مدعى است که با جهان غیب ارتباط دارد و فرستاده خدا براى هدایت و رهبرى انسان است. براى اثبات این مدعا و ارتباط خارق العاده اش باید کارى خارق العاده انجام دهد، تا ارتباطش با آفریدگار جهان اثبات گردد. معجزه این ادعا را اثبات مى کند و پس از آن مى توان به تمام محتواى دعوت پیامبران اعتماد کرد و فروع دین و دستورهاى لازم را از آنان دریافت نمود.[3]

بی نوشت:

[1] ر.ک: پیام قرآن، ج 7، ص 278; محمد تقى مصباح یزدى، راه و راهنما شناسى، ص 61 ـ 66 و عبدالله جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن کریم، قرآن در قرآن، ج 1، ص 93 ـ 96.

[2] نمل، آیه 14.

[3] عبدالله جوادى آملى، همان، ج 1، ص 105 ـ 107.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران