به نقل از آکاایران: می توان رسالت و پیام نهج البلاغه را براساس ارتباطات انسان تقسیم بندی کرد. انسان دارای چهار گونه ارتباط است. ارتباط با خویشتن، ارتباط با خداوند، ارتباط با جهان هستی. و ارتباط با انسان های دیگر.

رسالت های نهج البلاغه

رسالت، احساس تعهد و احساس مسئولیت در برابر یک آرمان است. رسالت نهج البلاغه در واقع تبیین رسالت انسانیت در چهره تاریخ بشریت است، زیرا از دغدغه ها، آرمان ها و احساس مسئولیت انسان کامل امام علی بن ابیطالب(ع) سرچشمه گرفته است. و امام علی(ع) برجسته ترین شاگرد مکتب وحی پیامبر خاتم است و تا جایی به پیش می رود که محمد آن آموزگار بزرگ تاریخ درباره او می گوید: آن چه را من می بینم تو می بینی و آن چه را من می شنوم می شنوی به جز آن که تو پیامبر نیستی. و لذا رسالت نهج البلاغه منفک از رسالت قرآن کریم نیست و بلکه در تداوم راه و رسالت پیامبر است. به خصوص این که ازمنبع عصمت نشأت گرفته و از اعتبار و جایگاه ممتازی برخوردار است. ولی نظر به این که نهج البلاغه در شرایط زمانی متفاوت با عصر پیامبر، از روح علی تراوش کرده است ویژگی های خاص خود را دارد.

آکاایران: از مهمترین ویژگی‎های نهج البلاغه، رسالت جاویدان آن است، چرا که مفاهیم ارزشمند علوی متناسب با نیازها و نیازمندی‎های انسان در همه عصرها شکل گرفته و از زلال حقیقت جوشیده است. با وحی الهی در ارتباط و با تفسیر های نورانی علوم نبوی و نیز فطرت سالم انسان‎ها هماهنگ است. چون مباحث نهج البلاغه با فطرت سالم انسانها هماهنگ است، به همین سبب کهنگی نمی پذیرد و چراغ راه رهروان حقیقت است .

رسالت چون نوعی احساس تعهد و مسئولیت در برابر یک آرمان است متقوم بر سه امر است؛ هدف و آرمان به عنوان غایت رسالت، موضوع و محتوای پیام و رسالت به عنوان راه وصول به هدف، و حامل رسالت و تعهد در برابر آرمان.

واضح است که مخاطب پیام نهج البلاغه انسان است، فلذا حامل آن افراد و جامعه انسانی به خصوص جوامع مسلمان می باشند. هدف نیز روشن است ؛ امام علی(ع) بارها در بیانات مختلف تصریح می کنند: هدفی جز جلب رضایت خدا و وصول به مقام قرب حق ندارند. اگر او خدا را عبادت می کند برای آن است که او را مستحق عبادت می داند، او به لقای پروردگار مشتاق تر از طفل به پستان مادر است، تحمل آتش برای او ممکن است ولی آن چه دغدغه اوست و غیر قابل تحمل می نماید فراق از معشوق است و اگر خلافت را می پذیرد برای خدا است (انی اریدکم لله). واضح است از چنین انسانی جز آن که هدف در تمام کارهای او وصول به معشوق و جلب رضایت خداوند باشد هدفی دیگر متصور نیست.

آن چه ما در این مقال در صدد آن هستیم نشان دادن راه وصول به هدف است و آنچه اهمیت فراوانی دارد دریافت پیام نهج البلاغه است. باید اعتراف کرد پیام نهج البلاغه را نمی توان در زمینه خاصی محدود کرد، نهج البلاغه بسان قرآن کریم اقیانوس بی کرانی است که در تمام زمینه های مرتبط با مسایل انسانی سخن دارد و در هر عصری پیام توحیدی متناسب با آن عصر دارد.

امام علی(ع) می گوید: عبادالله! محبوبترین بندگان در پیشگاه خداوند بنده ای است که خدا او را در شناخت و ساختن خودش یاری کند، آنگاه او لباسی از اندوه مقدس برتن، و پوشاکی از بیم بر خود پوشید و در نتیجه چراغ هدایت در دلش برافروخت و برای آن روز که مانند مهمان بر او وارد می شود آماده گشت

از آنجا که در این نوشتار سعی بر آن است تا خطوط کلی رسالت نهج البلاغه تبیین گردد و از آنجایی که حاصل این رسالت انسان است، می توان رسالت و پیام نهج البلاغه را براساس ارتباطات انسان تقسیم بندی کرد. انسان دارای چهار گونه ارتباط است.

ارتباط با خویشتن، ارتباط با خداوند، ارتباط با جهان هستی. و ارتباط با انسان های دیگر.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران