جامع ترین و کامل ترین حکومت مربوط به چه دورانی است؟ 

به نقل از آکاایران: امام علی (علیه السلام) در دوران حکومت خود که نهج البلاغه تصویری از آنچه در آن حکومت گذشته را نشان می دهد، جامع ترین و کامل ترین حکومت را ارائه فرمود و در هیچ بعدی نمی توان نظریات امروز را از آنچه در حکومت آن حضرت مطرح بوده واتفاق افتاده، جامع تر دانست.

 حکومت جامع

کار ویژه های دولت و حکومت از منظر نهج البلاغه

این که هر حکومت و ساختار سیاسی، بر اساس اهدافی مشخص شکل می گیرد و بر پایه همان اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، با تدوین برنامه های دقیق به تبیین وظایف خود در بخش های مختلف می پردازد، امری بدیهی و مسلم است. همچنین در این که دولت و حکومت در بخش های فرهگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، باید بر اساس وظایف خود نقش هایی را ایفا کند، جای شک و شبهه ای نیست. آنچه مورد بحث نظریه پردازان عالم سیاست است تعیین محدوده وظایف و مصادیق آن در بخش های گوناگون است.

امام علی (علیه السلام) علیرغم این که مدت حکومتشان از لحاظ زمانی کوتاه بود ولی در عمل و گفتار همه وظایف حکومت و مردم را در ابعاد مختلف تبیین کرده است که این وظایف را می توان در پنج محور دسته بندی کرد.

محورهای پنج گانه فرهنگ سازی، مشروعیت سازی، توزیع قدرت، نظم و امنیت و توزیع کالا و خدمات از این نظر که جامع وظایف حکومت دیده می شود به عنوان چارچوبه بحث درباره خط مشی های عمومی حکومت انتخاب شده است.

 

1) فرهنگ سازی

از جمله کارویژه های مهم یک نظام سیاسی، فرهنگ سازی یعنی شیوه آشنا کردن آحاد مختلف جامعه با ارزش ها و ایستارهای فرهنگی است. این فرهنگ سازی، از دیدگاه نظریه پردازان مکتب ساختاری – کارکردی، تحت عنوان جامعه پذیری سیاسی در بخش کارویژه های سیستمی مورد بحث قرار گرفته است. این گروه از نظریه پردازان قائلند که هر نظام سیاسی، سه دسته کارویژه اساسی دارد: کارویژه های سیستمی، فرآیندی و سیاست گذاری.

2) مشروعیت سازی

در هر نظام سیاسی، نوعی اجبار مشروع، پشتیبان تصمیمات آن حکومت است و از همین رهگذر، اطاعت از آن تصمیمات بر افراد جامعه امری لازم خواهد بود. مشروعیت در نظام های مختلف از شدت و ضعف برخوردار است. قوت مشروعیت، موجب ثبات و پایداری نظام است و ضعف مشروعیت می تواند زمینه فروپاشی سازمان سیاسی و حکومت را فراهم سازد.

امام علی (علیه السلام) به پیروی از انبیای عظام الهی، حکومت را بهترین ابزار برای رسیدن به تعالی بشر می داند، لذا روح همه وظایف حکومت به انسان سازی برمی گردد

3) توزیع قدرت

«حکومت دارای» قدرت سیاسی در جامعه است که از این قدرت برای ایفای نقش های اساسی حکومت و انجام وظایف خود استفاده می کند. با توجه به این که قدرت، منابع مختلفی دارد و اگر به صورت متمرکز باشد زمینه های استبداد و دیکتاتوری را به وجود خواهد آورد، بحث توزیع قانونی آن مطرح می شود. تفکیک قوا، دخالت دادن جامعه از طریق انتخابات و جایگاه قانونی دادن به احزاب و گروه ها از نمودهای این توزیع قانونی است.

4) نظم و امنیت

کلمه نظام، اشاره به سازمان و تشکیلاتی دارد که با محیط، در کنش و واکنش متقابل است؛ یعنی هم برآن اثر گذاشته و هم از آن تاثیر می پذیرد، ضمن این که در درون خود، اجزای متعددی دارد که با هم در تعاملند. آنچه این مجموعه را به صورت یک واحد درآورده است، نظم است. پس هر نظامی برای حفظ و بقای خود نیازمند ثبات این نظم درونی و بیرونی است که از عوامل مهم این ثبات، وجود امنیت در ابعاد مختلف آن جامعه است و به تبع، فقدان امنیت بیشترین مشکل را برای حفظ و بقای این نظم و در نتیجه برای نظام سیاسی به وجود می آورد.

5) توزیع کالا و خدمات

نظام سیاسی در تعامل با دو محیط داخلی و خارجی خود، درون دادهایی را از این دو محیط دریافت می کند و برون دادهایی را نیز به این دو محیط تحویل می دهد. تأمین رفاه و آسایش در جامعه، نتیجه تحویل درست بخشی از برون دادها است؛

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران