دستورالعمل قرآنی برای جذب دیگران

انسان با همه عظمت و توانایی و سرمایه، موجودی نیازمند است. او نیازهای فراوان و گوناگون دارد. راه رسیدن به موفقیت، شناسایی و تامین آن نیاز هاست. زیرا نیازها مانند موج دریا، انسان را در تلاطم زندگی به این سو و آن سو می کشاند و در جهت دهی رفتاری، نقش مهمی در تربیت شخصیت او دارد. روانشناسان نظریات متفاوتی راجع به نیازهای انسان دارند. اما قران بهترین نظریه را در رابطه با این مهم بیان کرده است.                       

تامین نیازهای اساسی                            

همچنان که برای رشد و کمال نهایی بذر گندم و جو، ابر و باد و خورشید و خاک و باران لازم است تا آن بذر ناقص نماند، انسان نیز اگر نیازهای روحیش تامین نشود مانند بذر گندمی می ماند که در صورت عدم تامین نیازهای خویش، به نهایت و کمال نمی رسد و مانند میوه کال و نارس باقی می ماند که نه تنها برکت و ثمر ندارد، بلکه علاوه بر اینکه در طول زندگی از حیات خود لذت نمی برد بالواقع مایه عذاب و ناراحتی دیگران نیز می گردد. سراسر وجود انسان فقر و نیاز است و

منبع : tebyan.net