به نقل از آکاایران: امدادهای غیبی، کمکهای ویژه الهی است.امداد غیبی تعبیری مرکب از دو واژه « امداد » و « غیب » است.

امدادهای غیبی

آکاایران: کتابی از مرتضی مطهری که در حقیقت مجموعه چند گفتار اوست.این اثر که می کوشد با نگاهی کلی به آیات مربوط به امدادهای غیبی، آنها را در ساختاری منظم ارائه دهد، از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن تهیه شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: «امدادهای غیبی خداوند، تأثیر شگرفی در زندگی انسان ها دارد. در قرآن کریم و روایات معصومین(ع) این موضوع به تأکید مطرح شده، به گونه ای که دیگر نمی توان گفت امدادهای غیبی در زندگی انسان ها یک استثناست و تنها در موارد نادری نمایان می شود، بلکه یکی از سنت های الهی است که مؤمن می تواند در سختی های زندگی به آن دل ببندد و امید نجات داشته باشد.»

مفهوم شناسی امداد غیبی

" غیب " ؛ یعنی نهان و پشت پرده؛ چیزهایی که از حواس ظاهری ما پنهان است و در پس امور محسوس قرار دارد. در قرآن کریم این واژه گاه تنها به کار رفته است : " الذّین یُؤمِنونَ بِالغَیب ؛ آنان که به غیب ایمان دارند ."1

یا می فرماید : " کلیدهای غیب نزد خداست و جز او کسی از آ نها آگاه نیست ." 2

و خیام گفته است :

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من                                                   وین خط معمّا نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو                                           چون پرده برافتد نه تو ، مانی و نه من

امداد

" مدّ وامداد " یعنی به یک چیز از نوع خودش اضافه کنیم تا بدین وسیله وجودش امتداد یابد ، که اگر این اضافه کردن صورت نگیرد ، وجودش قطع میشود . مانند چشمه ی آبی که از منبع زیرزمینی مدد گرفته و هر لحظه بر آن اضافه گردد و در نتیجه جریانش امتداد می یابد . 3

ما بحثی به نام امداد های غیبی داریم :به این معنا که پشت پرده نیز خبر هایی است  . یعنی اینطور نیست که همه عزّتها برای ابزار ظاهری باشد که اگر او همسرم بود ، اگر خانه ام این بود ، اگر شغل پدرم این بود ، اگر مدرسه ام این بود ، عزیز می شوم . یک زمانی همه اینها هست ولی عزیز نمی شویم ، و یک زمانی هم هیچکدام نیست ولی عزیز هستیم .

تلاش و کوشش همراه با توکل به خداوند

تمام تلاشهای ما 50 درصد است ، پنجاه درصد برای این است که ما دقّت های لازم را برای زندگی و کارهایمان داشته باشیم .

اینطور نیست که همه عزّتها برای ابزار ظاهری باشد که اگر او همسرم بود ، اگر خانه ام این بود ، اگر شغل پدرم این بود ، اگر مدرسه ام این بود ، عزیز می شوم . یک زمانی همه اینها هست ولی عزیز نمی شویم ، و یک زمانی هم هیچکدام نیست ولی عزیز هستیم

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران