شعر در وصف قرآن

 

بیا به دامن قرآن زنیم دست امید

که روح را بجز این نسخه، هیچ درمان نیست

بود چراغ هدایت به تیرگی، قرآن

زانحراف وضلالت جز او نگهبان نیست

به بحر ژرف حوادث بود سفینه ی روح

کسی که دست در او زد دچار طوفان نیست

به کوره راه حیات است، رهبری آگاه

کسی که خضر، دلیلش بود هراسان نیست

کجاست معجز پیغمبران که بیند فاش

که هیچ معجزه ای جاودان چو قرآن نیست

کتاب های سماوی فزون و کم شده است

جز او که تا ابدش ازدیاد و نقصان نیست

شکفته گلشن جان پروری ست غرقه به گل

که هیچ گونه گزندش زباد و باران نیست

نموده است تجلّی خدا در آیاتش

که جز جمال حقش طالع از گریبان نیست

به چشم اهل نظر روشن است اعجازش

که آفتاب جزا زچشم کور، پنهان نیست

زند به هر ورقش موج، بحری از حکمت

چه آیه اش که لبالب زعلم و عرفان نیست

جمال و جلوه ی او، خیره کرده چشم عقول

کدام دل که از این نور، مات و حیران نیست

چه گویمت که چه اسرار اندر آن مخفی ست

کتاب جلوه ی حقسّت، وصفش آسان نیست

سعادت دو جهان، عزت و شرافت و فضل

به حق قسم، که جز اندر خلال قرآن نیست

بدین بهشت الهی «شفق» صفت کن روی

کسی که رو به بهشت است، زاهل خسران نیست

 

محمدحسین بهجتی «شـفـق»

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران