به نقل از آکاایران: در شماره سوم این نوشتار گفته شد که مشهورترین نسخه قرآن (به خط عثمان طه) از نظر املاء و نگارش (رسم الخط) کاستی های فراوانی دارد، اگرچه رسم الخط قرآن توقیفی نیست، و الزامی به رسم الخط معینی نداریم اما اصلاح این اشکالات، ضرورت دارد زیرا این اشتباهات گاه معنی را تغییر می دهد و گاه قرائت را مشکل می سازد.

اشتباهات قرآن عثمان طه

تا اینجا به بررسی اشکالاتی پرداختیم که به معنا خلل وارد می ساخت، اینک به نمونه هایی از رسم الخط عثمان طه را بر می شمریم که موجب می شود سبب می شود کلمه فاقد معنا گردد.

 

بخش دوم: رسم الخط هایی که سبب می شود کلمه فاقد معنا گردد

رسم الخط هایی است که سبب می شود کلمه فاقد معنا گردد، در حالی که اگر درست بنویسند معنا و تفسیر کاملاً روشن است.

توضیح اینکه در قرآن به خط «عثمان طه» به کلماتی بر می خوریم که بدون دلیل قانع کننده ای، حرفی اضافه دارد و این سبب می شود که ظاهر کلمه، فاقد معنا گردد. این در حالی است که همان کلمات در جای دیگر، بدون حرف زائد و به صورت صحیح نوشته شده است، و این از عجائب است:

 

1. کلمه «أید» [1]

در سوره ذاریات، آیه 47 با دو یاء یعنی چنین نوشته شده:

 

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه

 

و صحیح آن:

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه
است. در حالی که در سوره ص، آیه 17، کلمه «أید» با یک «یاء» آمده است به این صورت: و کاملاً درست است.

 

2. کلمه «فَإِنْ» در سوره آل عمران، آیه 144 و سوره انبیاء، آیه 34 با یک یای اضافی چنین نوشته شده:

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه

 

و صحیح آن:

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه
می باشد.

 

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه

 

صحیح آن:

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه
 است.

 

در حالی که کلمه

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه
بیش از نود بار در قرآن تکرار شده و در همه این موارد در نسخه عثمان طه، بدون یا زائده، به صورت
اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه
نوشته شده و صحیح است.

 

3. کلمه

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه
در سوره انعام، آیه 34 با یای اضافه نوشته شده:

 

و صحیح بدون یاء  است.

در حالی که در موارد دیگر، بدون یای زائد آمده است، و مشکلی ندارد، برای نمونه:

 (قصص، آیه 3)

 

کلمه

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه
در سوره کهف، آیه 23 با الف زائده نوشته شده که وجهی ندارد:

 

 

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه

 

در حالی که در سوره نحل، آیه 40 بدون الف زائده و به همان صورت ملفوظ نوشته شده است:

 

اشتباهات قرآن عثمان طه,اشتباهات قرآن نسخه های عثمان طه,اشتباه در قرآن عثمان طه

 

این تفاوت بدون دلیل است، و سبب می شود که کلمه مفهوم خود را از دست بدهد.

 

ان شاء الله در شماره آتی به بررسی رسم الخط هایی خواهیم پرداخت که سبب دشواری فوق العاده در قرائت می شود.

[1] . کلمه «اَیْدْ» بر وزن «صَیْدْ» به معناى قدرت و قوّت می باشد، و در قرآن تنها دو بار آمده است.

 

 گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران