به نقل از آکاایران: رسول خدا (ص ) به “قرآن “ بسیار اهمیّت مى داد و در تعلیم و به کاربستن آن سعى خاصّى مبذول مى فرمود. آرزومند بود که این کلام دلنشین خدا در دلها بنشیند و قلوب را که مرکز فرماندهى وجودند مُسخّر کند.

توصیه قرآنی

مى فرمود: قلبى که ظرف “قرآن “ باشد از عذاب خدا بدور است .

مى فرمود: وقتى فتنه ها همچون پاره شب تار، شما را در میان گرفت به “قرآن “ رو آورید.

مى فرمود: خانه هاى خود را با تلاوت “قرآن “ منوّر گردانید.

مى فرمود: فرزندانتان را بر سه چیز پرورش دهید: “دوستى پیغمبرتان ، دوستى اهل بیت او، تلاوت قرآن “.

مى فرمود: اشرف امّت من کسانى هستند که ، حاملان “قرآن اند” و کسانیکه شب زنده دارند و با پروردگار خود راز و نیاز دارند.

مى فرمود: خواندن “قرآن “ افضل از ذکر است . و ذکر، افضل از صدقه است . و صدقه افضل از روزه است و روزه سپر آتش دوزخ است .(2)

پیامبر (ص) مى فرمود: هر کس “قرآن “ تلاوت کند گوئیا نبوت در میان هر دو پهلوى او مندرج شده و به رتبه پیغمبران رسیده، ولى به او وحى نمى رسد.

هر آنکس که قرآن بود رهبرش

بود سایه ایزدى بر سرش

نپوید جز راه احسان و داد

هر آنکس که قرآن بود باورش

بدین کشتى حق زند هر که دست

نباشد غم از موج شور شگرش

نترسد ز ظلمت مسلمان پاک

که خورشید روشن بود رهبرش

می فرمود: خداوند متعال خواننده “قرآن “ را به هر حرفی که در نماز ایستاده قرائت کند، صد حسنه و اگر نشسته بخواند پنجاه حسنه و اگر در غیر نماز با طهارت (وضو) باشد، بیست و پنج حسنه و بى طهارت ده حسنه عطا مى فرماید.

مى فرمود: هر کس در شب ، ده آیه از “قرآن “ را تلاوت کند، او را از غافلان ننویسند، و هر کس پنجاه آیه تلاوت کند، او را از ذاکران نویسند. و هر کس صد آیه تلاوت کند او را در کتاب مطیعان و داعیان ثبت کنند.

و هر کس دویست آیه قرائت کند او را از زمره خاشعان شمرند. و هرکس سیصد آیه بخواند او را از فایزان و (رستگاران ) نویسند. و هرکس پانصد آیه تلاوت کند از جمله مجتهدان نگارند.

مى فرمود: هر کس “قرآن “ تلاوت کند گوئیا نبوت در میان هر دو پهلوى او مندرج شده و به رتبه پیغمبران رسیده، ولى به او وحى نمى رسد.

مى فرمود: همانا اهل “قرآن “ در بلندترین درجات آدمیان هستند، بجز پیغمبران و مرسلین . پس حقوق اهل قرآن را اندک و کم مشمارید، زیرا براى ایشان از طرف خداى عزیزِ جبار مقام بلندى است.(3)

در نیمه هاى شب انیس عاشقان است (قرآن )

روح شهامت هاى مردان است قرآن

اى اهل عرفان غافل از قرآن نباشید

بر جان و دلهاتان نگهبان است قرآن

قرآن بخوان اى دانش آموز فضیلت

زیرا کمال روح انسان است قرآن

قرآن کتاب زندگى باشد برادر

مسطوره اى از عرش رحمان است قرآن

بر جان اهل دین و ایمان نور هستى است

بر اهل باطل خشم نیران است قرآن(4)

می فرمود: حاملین “قرآن “ نمایندگان و سرپرستان و مجتهدان و جلوداران و پیامبران و آقایان اهل بهشتند.

مى فرمود: “قرآن “ نور روشن و ریسمان محکم و فضیلت بزرگ و مرتبه بلندیست و مایه شفا و سعادت است . هرکس از “قرآن “ روشنایى طلب نماید، خداوند، او را منوّر فرماید. و هرکه از غیر “قرآن “ هدایت طلبد، خداوند او را به حالت گمراهى واگذارد.

مى فرمود: بهترین مردم کسانى هستند که “قرآن “ را یاد گرفته و به مردم یاد دهند.

مى فرمود: از قرائت “قرآن “ در صبح و شب غفلت نکنید، زیرا زنده کننده دلهاى مُرده است و انسان را از عمل زشت و منکر باز مى دارد.(5)

گر کلام حق بخواهى هر زمان قرآن بخوان

تعلیمش بنما ز بهر خانمان قرآن بخوان

گر بخواهى مال یابى ، روزیت گردد وسیع

رو کن از اخلاص بر ربّ جهان قرآن بخوان

گربخواهى توشه بهر سفر آرى بدست

همرهت آن زاد را بینى عیان قرآن بخوان

تا صراط تار را روشن نماید نور او

روشناگر خواه بینى آن اوان قرآن بخوان

طول عمر است و فرحناکى هم اندر روزگار

سر فرازى خواهى گر در دو جهان قرآن بخوان

مونست مى باشد اندر قبر در روز حساب

شوق مندگردى تو در باغ جنان قرآن بخوان

این زمان فیّاضى گر چه شغلها دارد زیاد

بهتر و مرغوب گر خواهى ازآن قرآن بخوان(6)

_____________________

1. محمد حسین اردکانى شفق

2.  قاموس قرآن : 1/2.

3. همان : 1/3.

4. حجة الاسلام صدیق عربانى

5. قاموس قرآن : 1/3.

6. سید میرزا حسین فیاضى بلخى حسینى

 

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران