به نقل از آکاایران: فی تفسیر القمی عن سوید بن غفلة عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال : إنَّ ابنَ آدمَ إذا کان فی آخرِ یومٍ من الدنیا ، وأولِ یوم ٍمن الآخرةِ مُثِّلَ له مالُه وولُده وعملُه ، فیَلتفتُ إلى مالِه فیقولُ : واللهِ إنّی کنتُ علیک لحَریصا شَحیحا ، فما لی عندک ؟ فیقول : خُذْ مِنّی کَفَنَک ؛

انسان هنگام مرگ مال و فرزندان و عمل خود را متمثّل می بیند و به مال خود می گوید: من برای کسب و اندوختن تو بسیار حریص و بخیل بودم. تو برای من چگونه ای؟ مال در پاسخ گوید: به مقدار کفن از من برگیر.

رازهای مرگ

ظهور کردار در قبر

 ثم یَلتفتُ إلى ولدِه فیقولُ : واللهِ إنّی کنتُ لکم لَمحبّا ، وإنّی کنتُ علیکم لحامیا ، فما ذا لی عندَکم ؟ فیقولون : نؤدیک إلى حُفرتِک ونُواریک فیها ، ثم یلتفتُ إلى عملِه فیقولُ : واللهِ إنّی کنتُ فیک لزاهدا ، وإنّک کنتَ علیَّ لَثقیلا ، فما ذا عندَک ؟ فیقولُ : أنا قَرینُک فی قبرِک ، ویومِ حشرِک ، حتّى أُعرِضَ أنا وأنت على ربّک ، فإن کان للهِ ولیا أتاه أطیبَ الناس ریحا وأحسنَهم مَنظرا ، وأزینَهم ریاشا ، فیقول : بشر بروحٍ من اللهِ وریحانٍ وجنةِ نعیمٍ ، قد قَدِمْت َخیرَ مَقْدَمٍ ، فیقول : من أنت ؟ فیقول : أنا عملُک الصالحُ ، ارتحل من الدنیا إلى الجنة ، وإنّه لیعرف غاسلهُ ، ویُناشد حاملَه أن یعجله .

سپس به فرزندان می گوید: به خدا سوگند من شما را بسیار دوست داشته و حفاظت می کردم. شما برای من چه می کنید؟ آنان می گویند: تو را به قبر رسانده، در آن دفن می کنیم. آنگاه به کردار خویش می گوید من به تو رغبتی نشان نمی دادم و برایم سنگین بودی. تو برای من چه می کنی؟ عمل انسان می گوید: من در قبر و قیامت و نشور با تو خواهم بود، تا به حضور پروردگارت برسیم.

آن گاه امام فرمودند: اگر آدمى در دنیا ولى خدا باشد، عملش بصورت خوشبوترین و زیباترین، و خوش‏لباس ترین مرد نزدش مى‏آید و می گوید: تو را به روح و ریحان و بهشت نعیمى از جانب خداوند بشارت می دهم که چه خوش آمدنى کردى. وى مى‏پرسد: تو کیستى؟ می گوید من عمل صالح توام که از دنیا به آخرت کوچ کرده‏ام، و آدمى در آن روز غسل دهنده ی خود را می شناسد و با کسانى که جنازه‏اش را بر میدارند سخن میگوید و سوگندشان می دهد که عجله کنند.

 فإذا دخل قبره أتاه ملکان ، وهما فتانا القبر ، یحبران أشعارهما ، ویحبران الأرض بأنیابهما ، وأصواتهما کالرعد القاصف ، وأبصارهما کالبرق الخاطف ، فیقولان له : من ربک ، ومن نبیک ؟ وما دینک ؟ فیقول : الله ربی ، ومحمد نبیی ، والاسلام دینی ، فیقولان : ثبتک الله فیما تحب وترضى ، وهو قول الله : یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیاو فی الآخرة، الآیة ، فیفسحان له فی قبره مَدَ بصره ، ویفتحان له بابا إلى الجنة ، ویقولان : نَمْ قریرَ العینِ نومَ الشابِ الناعمِ ، وهو قولُه : أصحابُ الجنةِ یومئذٍ خیرٌ مستقرا وأحسنُ مَقیلا .

آکاایران: پس همین که داخل قبر شد، دو فرشته نزدش مى‏آیند که همان دو شکافنده ی قبرند موى بدنشان آن قدر بلند است که روى زمین کشیده میشود و با دندان خود زمین را مى‏شکافند، صدایى دارند چون رعد قاصف، دیدگانى چون برق خاطف، برقى که چشم را مى‏زند، از او مى‏پرسند: پروردگارت کیست؟ و پیرو کدامیک از انبیایى؟ و چه دینى دارى؟ می گوید:پروردگارم اللَّه است، و پیامبرم محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و دینم اسلام است، می گویند: (بخاطر اینکه در سخن حق پایدار مانده‏اى) خدایت بر آنچه دوست می دارى و بدان خوشنودى ثابت بدارد، و این دعاى خیر همان است که خدا در قرآن فرموده:(یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا)، خداى تعالى کسانى را که ایمان آورده‏اند بر قول حق و ثابت، هم در دنیا و هم در آخرت پایدارى‏ می دهد .اینجاست که قبر او را تا آنجا که چشمش کار کند وسعت می دهند و درى از بهشت به رویش مى‏گشایند و به او می گویند: با دیده روشن و با خرسندى خاطر بخواب، آن طور که جوان نورس و آسوده خاطر می خوابد، و این دعاى خیر همان است که خداى تعالى در باره‏اش فرموده: (أَصْحابُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِیلًا)، بهشتیان آن روز بهترین جایگاه و زیباترین خوابگاه را دارند.

در قبر از تو مى‏پرسند: پروردگارت کیست؟ و پیرو کدامیک از انبیایى؟ و چه دینى دارى؟ می گوید:پروردگارم اللَّه است، و پیامبرم محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و دینم اسلام است، می گویند: (بخاطر اینکه در سخن حق پایدار مانده‏اى) خدایت بر آنچه دوست می دارى و بدان خوشنودى ثابت بدارد

 وإذا کان لربّهِ عدوا فإنّه یأتیه أقبحَ خلقِ اللهِ ریاشا ، وأنتنَه ریحا ، فیقول له أبشِر بنُزُلٍ من حمیمٍ ، وتصلیة جحیم ، وإنّه لیعرفُ غاسلَه ، ویُناشد حاملَه أن یحبسه ، فإذا أُدخلَ قبرَه أتیا ممتحنا القبرِ ، فألفیا عنه أکفانَه ثم قالا له ، من ربُّک ؟ ومن نبیُّک ؟ وما دینُک ؟ فیقول : لا أدری فیقولان له : ما دریتَ ولا هدیتَ ، فیَضربانه بمرزبه ضربةً ، ما خلق اللهُ دابةً إلا وتَذعر لها ما خلا الثقلان ، ثم یَفتحان له بابا إلى النارِ ، ثم یقولان له : نَمْ بِشَرِّ  حالٍ ، فیَبوء من الضیق مثلَ ما فیه القنا من الزج ، حتى أنَّ دماغَه یخرج من بین ظُفره ولحمه ، ویُسلط ّلله علیه حیاةَ الأرضِ وعقاربَها وهوامَها تنهشه حتى یَبعثه اللهُ من قبره ، وأنّه لیَتمنى قیامَ الساعةِ مما هو فیه من الشَرِّ.1

و اگر دشمن پروردگارش باشد، فرشته‏اش بصورت زشت‏ترین صورت و جامه و بدترین چیز نزدش مى‏آید و به او می گوید: بشارت باد تو را به ضیافتى از حمیم دوزخ، جایگاه آتشى افروخته و او نیز غسل دهنده ی خود را مى‏شناسد و حامل خود را سوگند می دهد: که مرا بطرف قبر مبر، و چون داخل قبرش مى‏کنند، دو فرشته ممتحن نزدش مى‏آیند و کفن او را از بدنش انداخته، مى‏پرسند: پروردگار تو و پیغمبرت کیست؟ و چه دینى دارى؟ می گوید: نمیدانم، مى‏گویند: هرگز ندانستى و هدایت نشدى پس او را با گرزى آن چنان مى‏زنند که تمامى جنبنده‏هایى که خدا آفریده، به غیر از جن و انس، همه از آن ضربت تکان می خورند.آن گاه درى از جهنم برویش باز نموده، به او می گویند: بخواب با بدترین حال، آن گاه قبرش آن قدر تنگ میشود که بر اندامش مى‏چسبد، آن طور که نوک نیزه به غلافش بطورى که مغز سرش از بین ناخن و گوشتش بیرون آید و خداوند مار و عقرب زمین و حشرات آن را بر او مسلط مى‏کند تا نیشش بزنند و او بدین حال خواهد بود، تا خداوند از قبرش مبعوث کند، در این مدت آن قدر در فشار است که دائما آرزو مى‏کند که قیامت قیام کند. براساس برخی روایات عمل نیک انسان به صورت جوانی زیبا منظر و عمل بد او به صورت زشت و بدبو بر او متمثّل می شود.1

هر کس در دنیا باطن خویش را به نور بصیرت بنگرد آن را بالقوّه پر از انواع موذی و درنده، مانند شهوت، غضب، مکر، حسد، حقد، کبر، ریا و خودخواهی خواهد دید،

هر کس در دنیا باطن خویش را به نور بصیرت بنگرد آن را بالقوّه پر از انواع موذی و درنده، مانند شهوت، غضب، مکر، حسد، حقد، کبر، ریا و خودخواهی خواهد دید، که اگر لحظه ای از آنها غفلت ورزد هر آن او را می درند و نیش می زنند، جز این که بیشتر مردم نمی توانند آنها را ببینند؛ زیرا به امور دنیا و دست آوردهای حواسّ ظاهری سرگرم هستند. اما وقتی او را در قبر گذارند پرده های غفلت کنار می رود و همه ی آن صفات مذموم را به شکل های اصلی خواهد دید؛ زیرا هر یک از صفات مزبور صورتی مناسب خود دارد؛ چنان که کبر و تکبّر به شکل پلنگ نمودار می شود. از این رو عقرب ها و مارهایی را مشاهده می کند که در کمین او نشسته اند. اینها در واقع همان صفات و ملکات نفسانی او هستند که در آخرت به شکل عذاب قبر برای او ظاهر می شوند. همچنین ملکات پسندیده و صفات حمیده برای انسان پرهیزکار باغی از باغ های بهشت پدید می آورند؛ چنان که آیات و اخبار فراوانی بر این دو قسم دلالت دارد؛ مانند: "إنّ الّذین یأکلون أموال الیتامی ظلماً إنّما یأکلون فی بطونهم ناراً"3  و در حدیث آمده است: "إنّما هى أعمالکم تردّ إلیکم"4  و "الجنّة قیعان وإنّ غراسها سبحان اللّه وبحمده" 5؛ بهشت سرزمینی است که نهال های آن که به دست بشر غرس می شود "سبحان اللّه"و "الحمد لله" است.

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به قیس فرمود: "لا بدلک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حیّ و تدفن معه و أنت میّت؛ فإن کان کریما أکرمک، وإن کان لئیما أسلمک. ثم لا یحشر إلّا معک و لا تبعث إلّا معه، و لا تسئل إلّا عنه، فلا تجعله إلّا صالحاً، فإنّه إن صلح آنست به، و إن فسد لا تستوحش إلّا منه و هو فعلک"6 ؛ ای قیس به ناچار همراهی خواهی داشت که با تو دفن می شود. او زنده است و تو در حالی که مرده ای با او دفن خواهی شد. اگر نیک و گرامی باشد مایه ی احترام تو خواهد شد و اگر پست و نفرت آور باشد به تو بدی می کند. سپس محشور نمی شود جز با تو و برانگیخته نخواهی شد جز با او. از تو نمی پرسند جز درباره ی او. تو شایسته و نیک آن را به جا آور؛ زیرا اگر او شایسته شد، تو با او مأنوس خواهی شد و اگر فاسد و تباه باشد از او وحشت خواهی داشت و او جز کردار تو چیزی نیست.7

منابع:

1-علم و یقین ج 2، ص 1070

2-معاد در قرآن:ج1/ص216

3-سوره ی نساء: آیه ی 10

4-علم الیقین: ج 2، ص 1078

5-علم الیقین، ج 2، ص 107 

6-بحار، ج 7، ص 228

7-معاد در قرآن:ج1/ص218-219

 

گردآوری: بخش دین اندیشه آکاایران