تفسیر نعمانی 

تفسیر نعمانی(کتابی با چهار عنوان)

 این کتاب به محمد بن ابراهیم نعمانی کاتب منسوب است یه در سده چهارم هجری می زیسته و از شاگردان مرحوم شیخ کلینی به شمار می رفته است. برخی آن را همان ناسخ و منسوخ سعد بن عبدالله می دانند. عده ای دیگر نیز از آن با عنوان «محیم و متشابه» سید مرتضی علم الهدی یاد یرده اند. در این میان نیز گروهی بر این باورند که کتاب یاد شده، در واقع، اولین کتاب در حوزه علوم قرآن است یه منسوب به حضرت علی ((علیه السلام))می باشد.

به هر روی، آنچه مسلم است کتاب معروف به تفسیر نعمانی، در حقیقت، روایتی طولانی از امیرالمؤمنین علیه السلام است یه حضرتش آیات قرآن را به شصت نوع تقسیم وبرای هر نوع مثالی آورده است مانند ناسخ ومنسوخ، محکم ومتشابه و... .

 تمام تفسیر نعمانی در بحار الانوار، ج19 چاب سنگی ونیز ج چاپ بیروت آمده است.

 مرحوم حاج حسن فرید گلپایگانی، کتابی در تفسیر سوره حشر نگاشته است ودر ضمیمه این کتاب ، تمام تفسیر نعمانی با عنوان « معالم التفسیر من یلام الامیر المعروف بتفسیر النعمانی»  مطابق با طبع جدید بحار الانوار چاپ شده است.

تفسیر نعمانی روایتی از امیر المومنین علیه السلام است بی آنیه نعمانی از خود چیزی بدان افزوده باشد اما در قدیم عادت قدما بر این بود یه اگر کسی روایت مفصلی را از استادش نقل می یردو می نگاشت خود او مولف آن به شمار می رفت.  همین روایت را شخص دیگری به نام سعدبن عبدالله اشعری نیز نقل نموده است وبه عنوان تفسیر، به وی نسبت داده شده ا ست.   

به هر روی، آنچه مسلم است یتاب معروف به تفسیر نعمانی، در حقیقت، روایتی طولانی از امیرالمؤمنین علیه السلام است یه حضرتش آیات قرآن را به شصت نوع تقسیم وبرای هر نوع مثالی آورده است مانند ناسخ ومنسوخ، محکم ومتشابه و... .
مرحوم علامه مجلسی در بحار فرموده است: نسخه ای یهن یافته ام یه نویسنده آن شخصی به نام سعد بن عبد الله اشعری است. پس از تطبیق این کتاب با تفسیر نعمانی روشن شد یه این هردو یکی بیش نیست جز آنیه اندیی از لحاظ تقدم و تاخر با یکدیگر تفاوت دارند.(1)

ایشان  در بحار تفسیر نعمانی را به طور یامل و از تفسیر اشعری فقط بخشی را آورده است.(2)

مرحوم شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه نیز، روایتی را از یتابی به نام «المحکم و متشابه» تالیف سید مرتضی نقل می کند یه پس ازبررسی و تطبیق معلوم شده یه همین کتاب است وبه اشتباه تالیف سید مرتضی انگاشته شده است.(3)

پی نوشت ها:

1-بحار الانوار:90/97.

2-بحار الانوار:89/60.

3-المحیم و المتشابه جداگانه چاپ سنگی شده است وعینا همان تفسیر یا روایت نعمانی است.

گرداوری: بخش دین و اندیشه آکاایران