به نقل از آکاایران: اصطلاح اِنفاق در قرآن و کتب اسلامی به معنی بخشش مال به فقیران برای کسب رضای خداست است و در نزد عارفان به منزله کمال بخشش است. انفاق از ریشه «ن-ف-ق» است که به گفته راغب در مفردات به معنی «کم شدن» است.

انفاق کردن

آکاایران: انفاق از امور مهم برای رفع فاصله طبقاتی و رسیدن انسان ها به سعادت و تکامل است. با این توضیح که فردا انفاق کننده با بخشش سرمایه های مادی و معنوی روح خود را از رذایل اخلاقی نجات داده و نزد خداوند اجرای عظیم دریافت کرده است و فردی که مورد انفاق قرار گرفته فرصت بیشتری برای ارتباط با خداوند یافته و امیدوار به اجرای عدالت در جامعه گشته است. انفاق ارزشمند دارای شرایط خاصی است که فرد انفاق کنند باید آنها را رعایت کند.

انفاق‏ انفاق یعنى خرج مال در راه خدا اعمّ از واجب و مستحبّ از چیزهائى است که قرآن و روایات در باره آن بسیار تشویق کرده‏اند و آن یکى از اسباب تعدیل ثروت و پر کردن شکاف جامعه‏ها است، بخل و امساک هر قدر مذموم و منهىّ است در مقابل انفاق مانند آن و بیشتر از آن ممدوح میباشد. معنای انفاق و گستره آن در آیه دوم سوره بقره آمده: «و مما رزقناهم ینفقون» انفاق چیست؟ معنی اینکه انفاق می کنند؛ البته این نیست که خودشان را تهیدست و بی چیز می کنند (چنانکه بعضی گمان کرده اند) بلکه یعنی انباشته شده ها را مصرف می کنند و ممکن است که انفاق به معنای ازاله باشد، یعنی ازاله (برطرف کردن) نفق و فقر. انفاق از «نَفَق» (بر وزن فَرَس) و «نفاق» (بفتح- ن) به معناى خروج یا تمام شدن است. در لغت آمده: نفقت الدّابَّة نفوقا: مات و خرج روحها»؛ یعنی چهارپا مرد و روح از بدنش خارج شد. راغب می گوید: «نفق الشّى‏ء: مضى و نفد»؛ یعنى شى‏ء رفت و تمام شد. در صحاح می گوید: «نفق الزّاد نفقا: نفد» توشه تمام شد. زمخشرى از یعقوب نقل کرده است: «نفد الشّى‏ء و نفق واحد» یعنى هر دو به یک معنا است.

یک فرد از جامعه که عضوی از یک مجموعه است اگر دچار فقر و احتیاج شد و ما با انفاق خود وضع او را اصلاح کردیم ، همه دل او را از رذائلی که فقر در او ایجاد می کند پاک کرده ایم و هم چراغ محبت را در دلش ایجاد نموده ایم و هم زبانش را به گفتن خوبی ها ترغیب کرده ایم و هم او را در عملکردش نشاط بخشیده ایم و از امام صادق (ع) نقل شده است:
«زکات واجب را به طور آشکار از مال جدا کنیم و به طور آشکار انفاق کنید اما انفاق های مستحب اگر مخفی باشد بهتر است».(7) 

اهمیت انفاق: 
بسیاری از انسان ها گمان می کنند که انفاق فقط به نفع کسی است که مورد انفاق قرار می گیرد در حالیکه بیشترین سود شامل حال کسی می شود که انفاق می کند. انسان با گذشت از آنچه در اختیار اوست و به آن علاقه مند است در حقیقت از صفات رذیله چون حسادت، طمع و... فاصله می گیرد و به خداوند بی نیاز نزدیکتر می شود و می آموزد که بهترین چیزهایی را که در اختیار دارد را بدون هیچ چشمداشتی در اختیار دیگران قرار دهد و این نکته روح خداجویی را در انسان بیدار می کند و انسان را از دلبستگی به دنیا دور می کند. بنابراین انفاق مایه رشد و سعادت آدمی است. از موارد دیگری که در مورد اهمیت انفاق می توان بیان کرد تأکید فراوان قرآن روی این مسأله است. در آیات زیادی از قرآن به مسأله انفاق سفارش شده است برای مثال در آیه 261 سوره بقره ذکر مسأله انفاق بعد از معاد شاید به این دلیل باشد که یکی از مهمترین اسباب نجات در قیامت انفاق و بخشش است.

انفاق انفاق، یکی از فضایل اخلاقی که در اسلام به طور مکرر به آن سفارش شده است، و در قرآن نیز به آن پرداخته شده است.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران