آکاایران: آیه جهت فرزند پسر

آکاایران:  گویند هر گاه آیة الکرسی (آیات 225 تا 257 ) سوره بقره را بخواند و به انار شیرین بدمد و پیش از چهارماهگی به حامله دهد فرزندش پسر خواهد شد .
.

منبع : ablimoo.com