آکاایران: آیه به جهت نجات از

آکاایران:  گویند در شدائد و سختیها و در مهمات عظیمه قراتت ( آیه الکرسی ) دوازده مرتبه نافع است و تخلف ندارد .

.

منبع : ablimoo.com