آکاایران: آیه جهت عزیز و محترم

آکاایران:  گویند هر کس ( آیة الکرسی )( آیات 225 تا 257 ) سوره قره را بنویسید و بر بازوی خود بندد ، به هر جا رود عزیز و محترم باشد .
.

منبع : ablimoo.com