معنا و مفهوم فطرفطریه

زکات فطر: یعنی زکاتی که سبب وجوب آن پایان دادن به روزه ماه مبارک رمضان می باشد

حکمت و فلسفه وجوب:ابن عباس (رض) فلسفه و انگیزه زکات فطر را این چنین نقل می فرماید: {فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکاه الفطر طهره للصائم من اللغو و الرفث، و طعمه للمساکین} (پیامبر خدا (ص) زکات فطر را به خاطر پاکسازی فرد روزه دار از سخنان واعمال بیهوده و رفتار زشت و همچنین تغذیه و تامین بینوایان فرض قرار دادند...

{این حدیث شریف را ابی داوود و ابن ماجه در بخش (زکاه) به ترتیب شماره حدیث 1371 و 1817 با روایتی حسن صحیح در سنن خود روایت نموده اند.
و نیز حاکم در مستدر کش جلد 1 ص 409 آن را روایت نموده است و آن را بر شرط بخاری تصحیح نموده است و امام ذهبی آن را تائید نموده است و همچنین دار قطنی و بیهقی در سنن خود آن را ذکر نموده اند و دار قطنی گوید در سند آن فرد مجروح وجود ندارد} بر این اساس حکمت زکات فطر مشتمل بر دو مسئله است یکی فرد را مورد نظر قرار می دهد و دیگری جامعه را؛ پاکسازی و جبران نواقص روزه ی فرد را مدنظر قرار می دهد و بسان تمام زکوات مذکور در اموال و غیره موجب تطهیر و رشد و تزکیه فرد می شود و با تامین بینوایان جامعه، جامعه را حداقل برای یک روز و آن هم روز عید که تمام مسلمانان بایستی یکسان خوشحال و شادمان باشند تامین می کند، لذا در چنین روزی بایستی هیچ بینوایی احساس نگرانی و ناراحتی نکند تا بدین گونه آنان مجبور شوند به دامن تکدی و گدایی پناه ببرند

ویرایش وتلخیص:آکاایران