عید چیست؟

عید در لغات به چند معنی آمده است :

۱- به معنی عادتها ( جمع کلمه عادت ) یعنی چیزیکه انسان به آن خوی میگیرد.

۲- به معنی باز گشتنی و باز آمدنی .

۳- به معنی وقتی که افراد یک جمعیت برای کار مهمی اجتماع میکنند.

اما در اصطلاح به معنی روزیست که مردم آنرا به مناسبتی فرخنده و مبارک میدانند و در حال خوشی و شادمانی بسر میبرند و به یکدیگر تبریک میگویند و این قبیل روز ها یا ملی است و یا دینی ...

عید چیست

نمونه ایی از سفره ( دستر خوان ) شیرنی د ر روز های عید که در اکثر خانواده های هموطنان عزیز ما پهن میگردد.
روز هایی که به عنوان عید ملی شناخته میشود که مثل آن روز ها واقعه مهمی به نفع ملت اتفاق افتاده باشد و خاطره آن باعث شادمانی گردد مانند ۲۸ اسد که روز استرداد استقلال افغانستان است.

آکاایران: عید های دینی عبارت از روز هایی است که از طرف دین مورد قبول یک جامعه ، بنام عید شناخته شده و با بعضی مراسم دینی همراه است ، مانند عید فطر که عید صیام و عید رمضان هم نامیده میشود و روز بعد از ختم ماه رمضان است و دو ماه و ده روز بعد از عید فطر ، عید قربان میباشد که عید اضحی هم نامیده میشود.

عید فطر یا کوچنی اختر روز اول ماه شوال است که بعد از سپری شدن ماه رمضان می آید.

در این روز پیغمبر بزرگوار ما حضرت محمد ( ص ) با یاران خود به صحرا میرفتند و نماز عید را ادا میکردند ، به همین سبب مسلمانان هم در ین روز ها نماز عید را در صحرا یا محل روباز برگزار مییکنند و ار اینکه در ماه رمضان عبادت و ادای فریضه روزه را یافته اند ، خدا را شکر میگویند وبه فقرا با دادن « فطریه » کمک میکنند .

از جمله مراسم این روز یکی هم خوردن اقسام شیرنی ها ، پوشیدن لباس پاکیزه است و دیگر دید و باز دید از قوم وخویشاوندان و دوستان و همسایگان است و هم اگر دونفر از سابق با هم آزرده گی و کینه ای داشته اند ، به احترام عید دشمنی خود را با یکدیگر فراموش میکنند و با هم آشتی مینمایند و بغل کشی و مصافحه میکنند.

در روز عید فطر گرفتن روز حرام است .

روز عید روز سرور و شادمانی است . درین روز ، باید تا میتوانید نگذارید که غم و اندوهی بدل شما راه یابد . اما متاسفانه بغضی از خانواده ها ، به اساس یک رسم ناپسند کهنه ، روز اول عید را به نام عید اول به غم و اندو ه می گذارند و برای یکی از وابستگان خود شان که چند ماه قبل وفات یافته است ، مجلس عزا داری تشکیل میدهند .

باین قبیل اشخاص باید گفته شود که روز عزا داری نیست بخصوص اگر مدت زیادی هم از وفات کسی گذشته باشد و تجدید خاطره وفات او غیر از اینکه هم خود شما و هم دوستان شما را غمگین بسازد ، هیچ فایدۀ دیگری ندارد . اما کسانیکه مدت کمی و کمتر از یکماه از وفات عزیزان شان میگذارد ، آنها باید عزا دار باشند و با آنها همدری کرد.

خداوند مرده گان را بیامرزد ، شما زنده گی خود را در روز عید به غم و غصه تلف نکنید.

ویرایش وتلخیص: آکاایران